(1945-1910) לאון לנדאו
ןילאמ הנחמ רצחב תוליבח תקולח רות
1943 היגלב ,ןילאמ הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 34.3 x 27.7 ,ןוטרק לע שאוגו ןמש

:הלעמל עצמא ,ירוחא דצ ,(תיתפרצב) בותיכ
Le camp de Malines 1943 (hiver),
mort à Bergen Belsen
Distribution des colis
ןזלב ןגרבב רטפנ ,(ףרוח) 1943 ןילאמ הנחמ]
["תוליבח תקולח"
ואדנל ןואל :הלעמל לאמש ,ירוחא דצ ,םותח

.138 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי אירן אברט


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
שאוג
ןמש
אנשים
בניינים - מבחוץ
תורים