(1955-1898) קרל שווזיג
גלשב וגינאק רה
11.10.1940 תפרצ ,ןאירפיס-ןס הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 30 x 23 ,ריינ לע םימ עבצ

:עצמאבו הטמל לאמש ,ךראותמו םותח
ןאירפיס ןס ,1940 רבוטקואב 11 ,גיזווש .ק
:(תינמרגב) הטמל ,בותיכ
Der Konigo im ersten Schneekleid
(Sicht durch den Stacheldraht von Meers aus)
הנשה לש ןושארה גלשב הסוכמ וגינאק רה]
[(ליתה תורדג ךרד ,םיה ןמ הארנ)

.240 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי הנלורה שווזיג, אלמנתו של האמן, עין הוד, ישראל, 1959


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
םימ עבצ
גדרות תיל
בניינים - מבחוץ
נופים