(1955-1898) קרל שווזיג
םישפשפמ יוטיח
1941-1940 תפרצ ,סרוג הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 20.4 x 13 ,ריינ לע ויד

,הקנולאב הפוג תאישנ :ןוילגה לש ינשה ודצב
טע םושיר

סרוג ,גיזווש .ק :הטמל לאמש ,ירוחא דצ ,םותח

.278 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי הנלורה שווזיג, אלמנתו של האמן, עין הוד, ישראל, 1959


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
אנשים
גברים
קריקטורות והומור
היגיינה אישית