(1955-1898) קרל שווזיג
רגנינייל ןידה ךרוע ןקויד
1943 תפרצ ,ןוסקנ הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 21 x 27 ,ריינ לע ויד

גיזווש לרק :הטמל לאמש ,םותח
:הטמל לאמש ,(תינמרגב) בותיכ
Leininger Rechtsberater, linke Jugendbewegung
Lager Vernet, Nexon 1943 zurück Gestapo
תינלאמש רעונ תעונת שיא ,רגנינייל ןידה ךרוע]
ידי לע הרזחב חקלנ 1943 ןוסקנ ,הנרו הנחמ
[ופאטסגה

.420 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי הנלורה שווזיג, אלמנתו של האמן, עין הוד, ישראל, 1959


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
אנשים
גברים
דיוקנאות