(1942-1905) דוד בריינין
1942 ,ינוי ,ןייפמוק הנחמב היצקלס
4.6.1942 תפרצ ,ןייפמוק הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 21 x 13.5 ,ריינ לע ןורפע

1942 ינויב 2-ב ןייפמוקמ אצי תפרצמ ינשה חולישה

1942 ינויב 4 :הלעמל עצמא ,ךראותמ
:הלעמל עצמא ,(תיתפרצב) בותיכ
grand depart - Separation des restant et
des partant
םיראשנה ןיב הדרפה - הלודגה הדרפהה]
[םיחלושמה ןיבו
וקב קחמנש ,(תיתפרצב) ףסונ בותיכ םושירה לע
:הלעמל עצמא ,ןמאה ידי לע
elimination des restant
[םיראשנה לש היצנימילא]

.2073 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי איזיס קישקה, פריז, 1970


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
גברים
גדרות תיל
בניינים - מבחוץ
גירושים