(1943-1881) סאבלי שלייפר
הקשיק שיזיא ןקויד
1942 תפרצ ,ןייפמוק הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 41.5 x 49 ,ריינ לע םיינועבצ םיריגו םחפ ,ןורפע

רפיילש .ס :הטמל ןימי ,םותח
:הטמל ןימי ,(תיתפרצב) בותיכ
1942 Front Stalag 122, Compiègne
[ןייפמוק ,122 גאלאטס טנורפ 1942]
:הטמל ןימי ,(תיסורב) השדקה
דובכבו הבהאב ,רקיה רבחל

.1704 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי איזיס קישקה, פריז, 1970


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ריג
ןורפע
םחפ
אנשים
גברים
דיוקנאות