(1943-1881) סאבלי שלייפר
ןייפמוק הנחמב הכורעת
1942-1941 תפרצ ,ןייפמוק הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 20.2 x 15.3 ,ריינ לע וידו םימ עבצ

:הלעמל טלשב ,(תיתפרצב) בותיכ
EXPOSITION, FRONT-STALAG122
[122גאלאטס-טנורפ ,הכורעת]
:הטמל ןימי ,(תיסורב) השדקה
הקשיק ,רקיה ירבחל
רפיילש .ס :הטמל ןימי ,םותח

.1705 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי איזיס קישקה, פריז, 1970


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ויד
םימ עבצ
אנשים
אירועים תרבותיים
גברים
גדרות תיל
בעלי חיים
מגדלי השמירה
נופים