(1927-1998) אלה ליברמן-שיבר
םירפס תפרש
1949-1945 1949-לארשי ,הפיח -1945 ,ןילופ ,(גרבמורב) ץזוגדיב

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 28 x 22 ,ריינ לע ןורפע

תינמאה תמורת

ןמרביל .א :ןימימ הטמל ,(תוירבע תויתואב) םותח :ןוילעה קלחב ,(תינמרגב) בותיכ Schהndung der Wissenschaft und Kultur durch die Barbaren des 20. Jahrhunderts [02-ה האמה לש םירברבה ידי לע תוברתהו עדמה לוליח [

.2502 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
טקסים דתיים