(1927-1998) אלה ליברמן-שיבר
םיאבחומ םידלי שופיח
1949-1945 1949-לארשי ,הפיח -1945 ,ןילופ ,(גרבמורב) ץזוגדיב

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 28 x 22 ,ריינ לע ןורפע

ןמרביל .א :ןימימ הטמל ,(תירבע תויתואב )םותח :ןוילעה קלחב ,(תינמרגב) בותיכ Kinder bis 12 Jahren Gesucht [ הרשע-םיתש ליגל תחתמ םידלי שופיח]

.2532 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
ילדים
בניינים - מבפנים
שומרים