(1998-1913) אסתר לוריא
גרוהל האצוהל ,"יעישתה טרופ"ל ךרדב
1960 ביבא לת

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 17.5 x 26.5 ,ריינ לע םימ עבצו ויד

:הטמל ןימי ,(תוירבע תויתואב) םותח
אירול רתסא
:הטמל לאמש ,(תויניטל תויתואב) ךראותמו םותח
1960 ,אירול רתסא

.819 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
םימושיר
ויד
םימ עבצ
אנשים
נופים