(1927-1998) אלה ליברמן-שיבר
הליכא
1949-1945 1949-לארשי ,הפיח -1945 ,ןילופ ,(גרבמורב) ץזוגדיב

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 28 x 22 ,ריינ לע ןורפע

ל .א :ןימימ הטמל ,(תירבעב תובית ישארב) םותח :לאמשמ הטמל ,(תינמרגב) בותיכ Essen zu vieren [תחא החורא םיקלוח העברא]

.2571 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
מזון
נשים