(1913-2001) מקס מסקיטה
"םינוילימה תשש " ,השיא תומד
1970 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 100 x 80 ,דב לע ןמש

.1639 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
נשים