(1913-2001) מקס מסקיטה
ץיוושואב הזופרומטמ
1972 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 100 x 80 ,דב לע ןמש יזכרמ חול ,ןוכיטפירט

.1630b מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש