(1913-2001) מקס מסקיטה
ץיוושואל העיגהב יטיק יתוחא ,היצזינמוה -הד
1972 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 100 x 86 ,דב לע ןמש

ונאוב :ןימימ הטמל ,םותח

.1619 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
נשים