(1913-2001) מקס מסקיטה
ץיוושואמ הרזחה רחאל ימצע ןקויד
1972 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 70 x 50 ,דב לע ןמש

.1644 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
גברים
דיוקנים עצמיים