(1944-1870) עמליה זקבך
םיחרפ ןיב רתכ םע הריעצ השיא
15.11.1943 ןיזרט וטג

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 16.5 x 24 ,ריינ לע םיינועבצ םיריגו ינועבצ ןורפע

,(תובית ישארב) תינמאה םתוח
ז"ע :הלעמל ןימי
,(תובית ישארב) םותח
ז"מע :עצמאב ןימי
:הטמל עצמא ,ךראותמ
טדאטשניזרט ,15.11.43

.2282 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
םיינועבצ םיריג
ןורפע
נשים