(1983-1901) ליאו האס
לכוא תקולח
4.3.1944 ןיזרט וטג

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 33.8 x 25 ,ריינ לע שוט

:הטמל ןימי ,ךראותמו םותח
4.III.1944 ,סאה ואיל
:הטמל לאמש ,(תינמרגב) בותיכ
gross - Essenausgabestelle BV
[לכוא תקולחל לודג םוקמ]

.1024 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
אנשים
מזון
תורים