יהודה בקון
-1929

יצירות אמנותביוגרפיה

Moravska) הברטסוא הקסברומב דלונ ןוקב הדוהי
לדג אוה .1929 ילויב 28-ב היקבולסוכ'צב (Ostrava
היהו תולודגה ויתויחא יתש תרבחב ,יתד-יתרוסמ תיבב
.אביקע ינב רעונה תעונתב רבח

רג םש ,ןיזרטל שרוג ,13 ןב ותויהב ,1942 רבמטפסב
יתבב םייחה .L.417 (Jugendheim) "םידליה תיב"ב
-200 לש תוצובקשכ ,יביטקלוק ןפואב ונגרוא םידליה
40-ל 15 ןיב ונמש רתוי תונטק תוצובקל וקלוח 300
תומל רזגנ ןיזרט ידלי 15,000 בור לש םניד .םידלי
.ואנקריב-ץיוושוא לש זגה יאתב

םינמאה לצא דמל ןיזרטב .רייצל ןוקב הצר ותודלימ
ינש) ןמשיילפ לרקו רגנוא וטוא ,סאה ואיל םיאולכה
1943 רבמצדב .(הדמשהה תונחמב וחצרנ םינורחאה
םש רטפנ ןמאה לש ויבא .ץיוושואל ויבאו ןוקב וחלוש
20-כ לש הצובקב ןוקב היה ץיוושואב .דרש ומצע אוהו
תופוג וסמעוה ןהילע תולגע רורגל היה םדיקפתש םידלי
.ויתוריציב ןמאה ידי לע ודעות ולא תונצס .םיתמה
איבחה תוריציה תאו הפיטע ריינ לע ןוקב רייצ הנחמב
ואצמיש ששחמ ודי לע ודמשוה ןקלח .רותסמ תומוקמב
.םירדחב םישופיח תכירע תעב

:תוומה תדעצב הנחמהמ אצי 1945 ראוניב 18-ב
םע עיגהו הקספה אלל דעצ תולילו םימי םישולש
לע ררחוש אוה .ןזואהטואמ דילש ןכריקסנוגל ותצובק
שמח ןב ותויהב ,1945 יאמב 5-ב םיאקירמאה ידי
תנשבו היקבולסוכ'צל רזח 1945 ינויב .יצחו הרשע
.ץראל הלע 1946

תונמאל רפסה תיב) םילשוריב ,גארפב תונמא דמל ןוקב
תובר םינש .קרוי וינבו סיראפב ,ןודנולב ,("לאלצב"
אוה םויה דעו "לאלצב" תונמאל רפסה תיבב רויצ דמיל
.םלועה יבחרב ויתוריצי תא גיצמו תונמאב קסוע

ןמאה ידי לע ומרתנ המחלמה תפוקתמ ויתוריצימ קלח
."תואטגה ימחול תיב" לש תונמאה ףסואל

ץיוושוא טפשמבו ןמכייא טפשמב דיעה ןוקב
.(יקצרב .ס.ס-ה שיא דגנ) טרופקנרפב(גרבנזור הנינפ ר"ד)


מקורות:

ראיון עם האמן.

ארכיון בית טרזין, גבית חיים איחוד.

Janet Blater and  Sybil Milton. Art of the Holocaust. Pan Books, London, 1982.

Miriam Novitch, Spiritual Resistance: Art from concentration Camps 1940-1945 – A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Lohamei Haghetaot. Union of American Hebrew Congregation, 1981.


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

יצירות קשורות
של האמן הזה