מאלווה שאלק
(1944-1882)


יצירות אמנותביוגרפיה

גארפב 1882 ראורבפב 18-ב הדלונ קלאש הוולאמ
תיתוברתו הדימא הידוהי החפשמל ,(Prague)
העבראב הריעצה התייה איה .הימהובב הרוקמש
הררוגתה וב ןיינבה לש עקרקה תמוקב .םידלי
.םתולעבב הלודג םירפס תונח התייה החפשמה
,הלאשה תיירפס םג התייה החפשמה תושרב
םיטיהר תונחו (Musik Schaleck) הקיסומ תיירפס
.ריעה לש םירחא םיקלחב (Möbel Schaleck)

תוליעפב קלח וחקל ,בטסוג ,היבאו ,ףסוי ,הבס
תימואלה העונתל הרושקה תיטילופו תיתוברת
ןולסכ השמיש החפשמה לש םירפסה תונח .תיכ'צה
םג הקספוה אלש תוליעפ - םילאוטקלטניאל
לע הכשמוהו (1889) ימואתפ ןפואב באה רטפנשמ
רפסמ רחאל .(Wohl) להוו תיבל תידוהי ,םאה ידי
,רצינש ר"ד ,אפורל תינשב םאה האשינ םינש
םש ,(Hohenelbe) הבלנהוהל הרקע החפשמהו
ןכמ רחאל .םיינוכיתה הידומיל תא תינמאה המייס
תונמא הנש ךשמ הדמל םש ,ןכנימל קלאש הרבע
איה .(Frauenakademie) "םישנל הימדקא"ב
החפשמ יבורק ;וידוטס המיקה םש ,הניוול הרבע
הניחבמו םייתרבח םירשקב הל ועייס םש ויחש
.תילכלכ

תינמא לש םש קלאש המצעל התנק הניווב התויהב
תויומד רקיעב ויה התריצי יאשומשכ - תואנקויד
העמש .הובגה ינוניבה דמעמהמ תוידוהי תוחפשממ
.גארפב םג הינפל ךלה תואנקויד תינמאכ

סוארטש ןהוי לש וסיג היהש יאקנב ,יפפ ,הדוד
האגתה ,הניווב תונמאה יגוחל דואמ ברוקמו ,ןבה
הל םיקהו ,קלאש לש תיתונמאה התוליעפב דואמ
Theater an) יאניווה ןורטאיתה ןיינבב וידוטס
םינמא ינפב התוא גיצה ףא אוה .(der Wien
ויה םקלחש ,הניווב ההובגה הרבחהמ תויומדו
,טארש הנירתק לשמל ומכ ,היתוריצי לש םילדומל
התרעתה קלאש .ףסוי ץנרפ רסיקה לש ותבוהא
ןהוי םיניחלמה םהיניב ,םייתונמאה םיגוחב
.סמהרבו ןבה סוארטש

,הינמרג ידי לע הירטסוא חופיס - "סולשנא"ה םע
ידי לע םיימשיטנא םיקוח תלחהו - 1938 ץרמב
תא הירחא הבזעב ,הניוומ תינמאה החרב ,םיצאנה
המא ,התדוד הילא התוולתה .וידוטסב היתודובע לכ
ידי לע ןכל םדוק רצק ןמז חצרנ הנבש ,רטכיר
ורבע םייתשה .תיטילופה ותוליעפ לשב םיצאנה
רג םש ,היכ'צבש,(Leitmoritz) ץירומטיילל
.ריעה טפוש היהש ,טרבור ,הוולאמ לש היחא
איה .הקוצמבו תודרחב הנייפוא םש הייח תפוקת
ךותו ,םיבר םישנא לש םבל תובידנב היולת התייה
לש השקה םלרוג לע הל עדונ הסונמב התויה ידכ
.התחפשמ ינבמ קלח

הפוקת ,ןיזרט וטגל קלאש החלוש 1942 תנשב
.תוישפנ תוקוצמבו םייזיפ םיישקב הנייפואש
תינמאה הרצי ,תפפורה התואירב תורמל ,ןיזרטב
.וטגה ייחמ תונצס הראית ןהב ,תובר תוריצי אבחהב
,םימ יעבצבו םחפב ,ןורפעב ושענש ,היתוריצי
.רורחשה רחאל ואצמנו םינבמה תוריקב ואבחוה
לש םינוש םיטקפסאל הנמאנ תודע ןניה תוריציה
.ןיזרט הנחמ-וטגב םייחה יאנתו חרוא

,הלועפ ףתשמ היהש אפור רייצל הברסש רחאל
יאמב 18-ב ץיוושואל קלאש הוולאמ החלוש
.הרטפנ םש ,1944

הינייחא ידי לע ומרתנ תינמאה תוריצימ לודג רפסמ
דוד ידי לע ןכו ,ןייטשקא סנהו וקטיפ הזיל -
תיב" לש תונמאה ףסואל ,ךולבונק השמו דניקסיז
."תואטגה ימחול(גרבנזור הנינפ ר"ד)


מקורות:

ארכיון בית טרזין, גבעת חיים איחוד

Janet Blater and Sybil Milton. Art of the Holocaust. Pan Books, London, 1982.

Mary S. Constanza. Living Witness: Art in the Concentration Camps and Ghettos. The Free Press, New York, 1982.

Miriam Novitch, Spiritual Resistance: Art from concentration Camps 1940-1945 – A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Lohamei Haghetaot. Union of American Hebrew Congregation, 1981.

Lisa Fittko. Solidarity and Treason: Resistance and Exile 1939-1940. Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1993.


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

יצירות קשורות
של האמן הזה