הרומל ךירדמ - תונמא תועצמאב האושה דומיל


אובמ

ישומיש עדימ רוקמ תווהמ הז רתאבש תונמאה תוריצי
םע בולישב דחוימב ,האושה אשונ תארוהל ליעומו
.ירוטסיההו יפרגויבה רמוחה

לעב וניה הז עדימ רוקמ ,תונמא לע ססובמ אוהו רחאמ
ידומילב - םידומיל תוינכת ןווגמב שומישל לאיצנטופ
רתוי םייתרגש םיאשונב ןכו ,תונמאה תודלותו תונמא
.תוחרזאו היגולויצוס ,הירוטסיה ןוגכ

סרוק הווהמ וניא "תונמא תועצמאב האושה דומיל"
.תורחא םידומיל תוינכתל תפסות אלא ,ומצע ינפב םלש
- הז עדימ רוקמ חותיפב ףסונ בלש ןנכותמ דיתעב
בלשב .תוימוקמ/תויצרא םידומיל תוינכת םע ובוליש
הרוצב הז רוקמ לצנל דציכ לוקשל הרומ לכ לע ,יחכונה
.תמייקה םידומילה תינכת תרגסמב תילמיטפוא

לש תויצקודורפר - רמוחה רקיע אצמנ רויסה רוזאב
ליכמ (הרשעה) הז רוזא .היצטנמוקודו תונמא תוריצי
םילכ קפסמ תופתתשהה רוזא .רמוחב שומישל תונויער
וב ףד ללוכ ,רמוחב שמתשהל ךידימלתלו ךל ועייסיש
בותכלו תונמאה ףסואמ תוריצי ("ףוסאל") רוחבל ןתינ
.ישיא ןפואב ןהיבגל תורעה

יכ החנה תדוקנמ אצוי "תונמא תועצמאב האושה דומיל"
תפסונ החנה .טנרטניאב שמתשהל עדויו ריכמ דימלתה
ליגל םאתהב האושה אשונב עדי שי דימלתל יכ איה
םע תיסיסב תורכה תויהל הכירצ םידימלתל .תלוכילו
לכמ תשרדנה עדיה תמרל םאתהב) םיאבה םיגשומה
:(ליג תצובק

םיצאנ-
םייאופר םייוסינ-
םזילאיצוס לנויצנ-
היצקלס-
הנייגיהו היצטינס-
.ס.ס-
הייפכ תודובע-
תיתד תוליעפ-
םינזיטרפ-
"יפוסה ןורתפה"-
תוומ תודעצ-
םיפירצ-
הרובק-
םוירוטמרק-
ךייר-
טרופסנרט/תובכר-
שוכר-
בער-
האופר-
םע חצר-
רורחש-
םיחוליש-
םיזג יאת-
םייח יאנת-
      תנוונמ תונמא-
תוימשיטנא-
סולשנא-
םיאולכ/םיריסא-
ירא-
תירבה תולעב-
לית תורדג-
תואטג-
ופאטסג-
ישיו-
גרבנרינ יקוח-
תוברת ייח-
םלועה תומוא ידיסח-
בוהצ יאלט-
טרנדוי-
שוביכ-
חלודבה ליל-
הרימש ילדגמ-
תונחמ-
תוומ/הדמשה תונחמ-
רבעמ תונחמ-
הדובע תונחמ-
זוכיר תונחמ-
תרתחמ-


דומילה תורטמ

:הז עדימ רוקמב תולולכה תויוליעפ

לשו םינמאה לש םהירופיס תועצמאב האושה דומיל .1
.(רותסמ תומוקמו תונחמ ,תואטג) ולעפ םהב תומוקמה
השחרתהש תיתונמאה תוליעפה תודוא דומיל .2
.וז תוליעפ לש היצקנופהו ולא תומוקמב
תדימל ,ירוטסיה דועיתכ תוריציה םע תורכה .3
.תוריציה תועצמאב תונחמבו תואטגב םייחה
םירסמ וליא ,תיתונמא הניחבמ תוריציה םע תורכה .4
?תוריציה ידי לע םירבעומ
   


הז עדימ רוקמ לע תוססובמה תויוליעפ

תועצמאב האושה דומיל"בש דימלתל תויוליעפה קרפ
- תומר שולשל רועיש יכרעמ השולש ללוכ "תונמא
,םייניבה תביטח (2) ,12-10 יאליג ,דוסיה תותיכ (1)
.+16 יאליג ,הנוילעה הביטחה (3)-ו ,15-13 יאליג
ןפואב הז עדימ רוקמ לע תוססובמ ל"נה תויוליעפה
הבישחו ןויעב האירק ,תוננובתה תודדועמו יפיצפס
.תיתרוקיב

ןדועב .ןלהלש קלחב תועיפומ תופסונ תויוליעפו תולאש
ןתנבהל עייסי ףסונ עדיש ןכתי ,הז עדימ רוקמל תורושק
,םיפסונ טנרטניא ירתאל םירושיקו תיטנוולר תורפסל -
.דומיל רמוחב םינווקמ תורוקמ ךירדמו היפרגוילביב האר

1 המר תויוליעפ

ןנובתהל םידימלתה תא דדועל תודעוימ ולא תויוליעפ
תודוא תולגמ ןה המ ןוחבלו ,תונמאה תוריציב בורקמ
(3)-ו ותביבס (2) ,ילאודיבידניאה םדאה תומד (1)
.וייח חרוא

ןפואבו ,םיאשונהמ דחא רוחבל םילוכי םידימלתה
.ןהב ןודלו תויטנוולר תונמא תוריצי רוחבל יתצובק

םידימלתה םילוכי ,רופיס תביתכ תושרודה תולטמב
םירופיסה תא בותכל וא ,תורחבנה תוריציה תא סיפדהל
.תופתתשהה רוזאבש תונמאה ףסוא דומעב תורישי

2 המר תויוליעפ

ברקב ןוידו הבשחמ דדועל תודעוימ ולא תויוליעפ
ןוטלש תחת םישנא לש םהיתויוסנתה יבגל םידימלתה
ןייעל םידימלתה לע ,תונמאה תוריציל ףסונב .םיצאנה
עיפומה עדימבו תונחמהו תואטגה תודלותב ,תויפרגויבב
.רתאבש דומיל רמוחה קרפב

ןפואב תושעהל םילוכי תוליעפ לכב (ב)-ו (א) םיקלח
.יתצובק וא ילאודיבידניא

3 המר תויוליעפ

ןוחבל םידימלתה תא דדועל תודעוימ ולא תויוליעפ
.ורצונ וב טסקטנוקה תאו תונמאה תוריצי תא ןויעב
,תוריציה תוקסוע ןהב םיאשונה תניחבל ףסונב
.הריציה יאנתו יכרד תא קודבל םידימלתה םישקבתמ
ןוימדה דיקפת תא ןוחבל םישקבתמ םה ןכ ומכ
.תוריציב

רמוחה ללכמ היצמרופניא בואשל םידימלתה לע
תודלות ,תויפרגויבה ,תונמאה תוריצי - רתאבש
.רחא דומיל רמוחו תונחמהו תואטגה


תופסונ תויוליעפ

רוקמ רשקל תופאושה תויוליעפו 'אשונ' תולאש ןלהל
תודעוימ ןה .דימלתה לש ףסונ עדי םע הז עדימ
בורבו ,רתוי ההובג תלוכי ילעבל וא םירגוב םידימלתל
ירתאו םירפסל - םילשמ רמוח תאירק שרדית םירקמה
תורוקמ ךירדמו היפרגוילביב האר ,םייטנוולר טנרטניא
.דומיל רמוחב םינווקמ

עגונב םיצאנה לש תימשרה תוינידמה התייה המ .1
?האושה תפוקתב המשוי דציכו תונמאל
תונמא לומ "תימשר" תונמא לש תופסונ תואמגוד אבה
."תיתרתחמ"

האוושהב האושב ושענש תונמאה תוריצי דוחיי והמ .2
?הפוקת התואל םדוק ושענש תונמאה תוריציל

- האושה תונמאל ויהש תונושה תויצקנופה לע דומע .3
לש ישפנ ךרוצ ,תינחור האחמ ,החצנה ,תודע ,דועית
.הז ףסואמ תואמגוד אבה .ןיפילח רחסכ יעצמא ,ןמאה

עדיה לע הז תונמא ףסואב תוריציה ועיפשה דציכ .4
יומידב וכמת ןה םאה ?האושה לע ךל היהש םדוקה
.תואמגוד אבה ?שודיחו יוניש וויה אמש וא ,ךל היהש

האושה תפוקתב ושענש תונמא תוריצי ךתעדל םאה .5
ישיחכמ דגנכ תפסונ תודעכ שמשל תוכירצ וא תולוכי
,2000 ,ןודנול ,גניוורא-טאטשפיל טפשמ האר ?האושה
תודעכ ,רלוא דוד ןמאה תוריציב שומיש השענ וב
.םיזגה יאת םויקל תעייסמ
ןידל םידמוע האוש ישיחכמ האר)
.(רלוא דוד לש םימושירו םירויצו

תואצומ ןניאש תופסונ םינפ תופשוח תונמא תוריצי" .6
,טפשמה םע םיכסמ התא םאה "ירוטסיהה דועיתב יוטיב
?עודמ

וא םייטסלפ) םייתונמא םייוטיבב רבעב תלקתנ םאה .7
תודובע וגציי דציכ ?השק ירוטסיה עוראל (םיילרטאית
ךסחי לעו הפוצכ ךילע ועיפשה דציכ ?עוראה תא הלא
?עוראל

םיכרעה ןיב חתמ םייק םאה ."רועיכ לומ יפוי" .8
איה התוא הידגרטה תמצוע ןיבו תונמאה לש םייטתסאה
?תגציימ

חתמ םייק םאה ."תויביטקייבוס לומ תויביטקייבוא" .9
?ישיא ,יתונמא יוטיב ןיבו תיתדבוע ,תידועית תודע ןיב

.האושה אשונל יתונמא ןפואב בגה .10

 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע