(רמאמ) תפרצב תונחמה

גרבנזור הנינפ ר"ד :תאמ
תונמאה תרצוא
תואטגה ימחול תיב


:םיניינעה ןכות
אובמ
ישיו ןוטלש תחת תונחמה
"שובכה רוזא"ב זוכירו רצעמ תונחמ
   
אובמ


תמחלמב התסובת רחאל תפרצ תא הצח "הדרפהה וק"
."שובכה רוזא"לו "ישפוחה רוזא"ל היינשה םלועה
רבעמ תונחמ תורשע ויה םירוזאה ינשל ףתושמה
ןיסולכוא תוצובקל ודעונש ,םהב ומקוהש זוכיר תונחמו
םיתפרצ ,םיסור ,םירטסוא ,םינמרג ,םידוהי :תונוש
לשמימו ישיו לשמימ יניעב "םייוצר-אל"ה לכ - םירחאו
.דחאכ שוביכה

,םירשעה תונשב תפרצב הריגהה תוינידמל דוגינב
םרג ,םדא חוכב רוסחמ לשב םירז תטילק הדדועש
םירזה תייארל םישולשה תונש לש ילכלכה רבשמה
.יתרבחה םקרימה לעו הנידמה תלכלכ לע םימייאמכ
לע ושקה 1938 תנשב הלשממה הקקוחש םיקוח
םיבשויה לע חוקיפה תא וריבגה ,הנידמל םירזה תסינכ
.םשרגל תוכמס לובגה תוזוחמ ילהנמל וקינעהו ,הב
רוזחל ולכי אלו קוחכ אלש תפרצב והשש םירזל רשאב
הנקות ,יצאנה רטשמה יטילפ ומכ ,םאצומ תוצראל
ויהי וב םוקמל םתולגהל םינפה דרשמל הרשפאש הנקת
תונקתה ורמחוה המחלמה תלהב רובגב .חוקיפל םינותנ
-אל"ה םיטנמלאהמ הנידמה רוהיט ךרוצלו ,םירזה יבגל
תחת ,םידחוימ םיזכרמב םזוכיר לע טלחוה "םייוצר
תונחמה תא בינהש ןיערגה היה הז .העובק החגשה
.םינושה

יהלשב ,המורדב ומקוה תפרצב םינושארה תונחמה
םה .1939 ראורבפב ,תישילשה הקילבופרה רטשמ
ימחוללו תידרפסה םיחרזאה תמחלמ יטילפל ודעונ
םיטילפה םרז .דרפסמ וטלמנש "תימואלניבה הדגירב"ה
הלשממל ןתנ 1939 תליחתב תפרצ תא ףיצהש
יוכידו חוקיפל םישדחה םיקוחה תא ףוכאל תונמדזה
ומקוהש תונחמל וחלשנ םיידרפסה םיטילפה .םירזה
,(Rieucros) ורקויר - תפרצ םורדב אבצה י"ע הזפחב
התעמ .סרוגו ןאירפיס-ןס ,(Le Vernet) הנרו הל
הנחמ לכ .תונורקע םתוא יפ לע תונחמה ולהונ ךליאו
.הייסולכואה ללכמ הדדובש תמיוסמ הצובקל דעונ
םיירטינס םיאנתב ונייפוא ,לית תורדגב ורתוכ תונחמה
םיכרצמ רדעהבו ,הבר תופיפצב ,םידורי םיינייגיהו
.םיירטנמלא

גוס רצונ 1939 רבמטפסב המחלמל תפרצ תסינכ םע
לע היה ,וצ יפ לע ."ביוא ץרא יניתנ" :םיאולכ לש שדח
,50-17 יאליגב הירטסואו הינמרג יניתנ םירבג
םורדב תונחמל וחלוש םשמ ,ןוימ יזכרמב בצייתהל
1940 יאמב הינמרג תשילפמ ,המחלמה ךלהמב .תפרצ
הבחרוה ,1940 ינויב קשנה תתיבש םכסהל דעו
ךיירה יניתנ םירבגו םישנ לע םג לחוה קוחהו ,העיריה
םירגהמו םיטילפ םג ואבוה תונחמל .65-17 יאליגב
.םשל הינמרג תשילפ םע וטלמנש היגלבמ

,םידרפס םיטילפו םירגהמ ונכוש םורדה תונחמב
םהיניב ויה .םירחא םימואל ינב דצב ,םינמרגו םירטסוא
תיילע םע וטלמנש םינמאו םינלאמש םילאוטקלטניא
רבעמ תנחת וא ,ינש תיב תפרצב וארו ,ןוטלשל רלטיה
רקיעב) תורחא תוצראל הריגה תורשא תלבקל דע
םישנא םתוא ,רצונש ידרוסבאה בצמב .(ב"הראל
תד ,עזג לש תוביסמ יצאנה ןוטלשה ידי לע ופדרנש
םיהוזמל תפרצב וכפה ,הינמרגמ וטלמנו ,םלוע תפקשהו
."םייוצר-אל"ל ךכ בקעו ,םאצומ ץרא םע


ישיו ןוטלש תחת תונחמה


ישיו ןוטלש רובע הספתנ אל 1940 ינויב הסובתה
אצוי לעופכ אלא ,םיינידמו םייאבצ םיגשמ ירפכ
תוישוא תא הטטומש ,הלוחו המוגפ תיתרבח תינבתמ
ויה הז בצמל םיירקיעה םיארחאה .תיתפרצה המואה
,םיטסינומוקה - "םייתפרצ יטנא" ,םיילילש םימרוג
בצמה ןוקית .םירזהו םיישפוחה םינובה ,םידוהיה
קוליס - הלחמה לש םימוטפמיסב המחלמ בייח
תמיש ;םיאירבה םירביאה קוזיחו םיילילשה םיטנמלאה
תדלומ ,הדובע - םייתרוסמה םיטנמלאה לע שגד
בושח ביכרלכ תונחמל סחיה עבנ ןאכמ .החפשמו
ושמש םה .שדחה רטשמה לש םלועה תסיפתב יתוהמו
ךוניח םגש םייתרבחה םיטנמלאה ולעותי וילא םוקמכ
לכ שרוש םהש םימרוגה ,םאירבהל לכוי אל שדחמ
.ערה

,1940 ויתס-ץיקמ םיקוח ךרעמב ובלתשה תונחמה
3-ב .תיתפרצה הרבחה םקרממ םירזה תקחרהל ונווכש
החגשה יזכרמב רוצעלו אולכל רתוה 1940 רבמטפסב
וא תימואלה הנגהל םינכוסמה םירזה לכ תא חוקיפו
דמעמ" קוח םוסרפ םע ,רבוטקואב 4-ב .רוביצה םולשל
םירז םידוהי רוצעל תוזוחמה ילהנמ ושרוה ,"םידוהיה
עזגמ םירז םתויה לשב םידחוימ תונחמב םאלוכלו
תונחמה תוינידמ תא אופיא ךישמה ישיו רטשמ .ידוהי
.תישילשה הקילבופרה יהלש לש

דרשמ תוכמסב ויה "ישפוחה רוזא"ב זוכירה תונחמ
חוקיפל ורבע ןכמ רחאלו 1940 רבמבונ דע המחלמה
ונימ הלאו ,םיתפרצ ויה ןונגנמה ישנא .םינפה דרשמ
םישק ויה םויקה יאנת .םיאולכה ןיבמ םיפירצ ישאר
םיינייגיהו םיירטינס םיאנת רדעהב ואטבתהו ,םיריפחמו
םויקה תוקוצמל ףסונ .קיצמו דימתמ בער לש בצמבו
םתויה םצעמ ,םירז םידוהי םבור ,םיאולכה ולבס
1942 ץיקמ .םבהי ונתנ הבש הרבח התואמ םיעקומ
םורדה תונחמו ,חרזמב תוומה תונחמל םיחולישה ולחה
לש "יפוסה ןורתפ"ב םייניב בלשל ,רבעמ תונחתל וכפה
.תפרצב םידוהיה


:תודוא ארק
ןאירפיס-ןס
סרוג
האונ
ןוסקנ
טנאופ-הל-סיפלוס-ןס
   


"שובכה רוזא"ב זוכירו רצעמ תונחמ


תא המצע לע החקל תיתפרצה הלשממה"
רוזא"ב זוכיר תונחמל םירזה םידוהיה רוגיש
ךרדב םידוהי 45,000 ורצענ הכ דע ."ישפוחה
רוזא"ב ורצעיי [...] םיתפרצה םידוהיה .וז
תונחמהש עגרב ,המוד ךרדב "שובכה
".םינכומ ויהי ךכל םישרדנה
   

,(Rudolph Schleier) ריילש ףלודור בתכ ךכ
[1].ןילרבל ריבעהש ח"ודב הינמרג לש יללכה לוסנוקה
1941 תנשמ ולעפ "ךכל םישרדנה תונחמה" ןכאו
םידוהיל הליחתכלמ םידעוימ ויהו ,"שובכה רוזא"ב
תויצקאה תונברוק ויהש ,תיתפרצ תוניתנ ילעבו םירז
הזל המוד לרוג וקלח תונחמה יאולכ .סיראפב תוינומהה
רבעוה םקלחו ,"ישפוחה רוזאה" תונחמ יאולכ לש
.הפוריא חרזמב הדמשהה תונחמל

רבכ וערוה "שובכה רוזא"ב םידוהיה לש םייחה יאנת
יקוח יפ לע ורדגוהש עגרמ ,1940 רבמטפסב 27-ב
רוזא"ל רוזחל רסאנ המורד וטלמנש םידוהי לע .עזגה
וביוח וב ורתונש הלא .עקפוה םשוכרו "שובכה
וצ ."ידוהי" םתוחב םהלש תוהזה תדועת תא םיתחהל
ידיב םדיקפהל םידוהיה םיקסעה ילעב לכ תא בייח ףסונ
תורישב קוסעל םידוהי לע רסא רחא וצ וליאו ,םינמאנ
,האופר ,הארוה ,תואנותיע ומכ תועוצקמב ירוביצה
ץוחמ תוהשל םהילע רסאנ ךשמהב .ןיד תכירעו קחשמ
תועשה ןיב טעמל ,תוינק ךורעל ,ברעה תועשב םתיבל
,(ןוזממ תוקיר בור יפ לע תויונחה ויה ןהב) צ"החא 4-3
עונלוק יתב ומכ םיבר םיירוביצ תומוקמל סנכיהלו
ויה םירוסיאו םיווצ ,םיקוח םתוא חורב .תוארטאיתו
םיטסינומוקה ,םיישפוחה םינובה דצב ,םידוהיה
היציחש ,תיסרא הלומעתל הרטמ ,םיקיוושלובהו
.תונחמב םתאילכל עקרקה תא וניכה םיזחשומה

- "םיטילארזי"ה טרפב ,םידוהיה תא דקפש רבשמה
אל .באוכו ףירח היה - תורוד רפסמ הזמ תפרצ יחרזא
רחא קרו ,םיתפרצכ הנושארבו שארב םמצע והיז תחא
,םירוסיאל םתד ןיגב םינותנ ויה הנהו .םידוהיכ ךכ
ידוהי .םירזה םידוהיה ומכ קוידב ,האילכלו םירצעמל
תונחמ העבראב רקיעב ואלכנ "שובכה רוזא"ב תפרצ
דנאלור-הל-ןוב ,(Pithiviers) היוויטיפ :םייזכרמ
.יסנארדו ןייפמוק ,(Beaune-la-Rolande)


:תודוא ארק
ןייפמוק
יסנארד
   


םע ,1942 רבמבונב םייקתהל הלדח היוצחה תפרצ
תייסולכוא ."ישפוחה רוזא"ל םינמרגה תוחוכה תשילפ
םיחולישה לשב רקיעב ,הלדלדתה םורדה תונחמ
.הפוריא חרזמל םשמו ,ןופצה תונחמל םייביסמה


[1] Ann Grynberg. Les camps de la honte: les internes juifs des camps français 1939-1944. La Découverte, Paris, 1991, pp.93-94


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע