(םירפסו םירמאמ) היפרגוילביב

:םיניינעה ןכות
םירמאמ
רקחמ תורפס
םינמא לש תויפרגונומו םיגולטק
יצאנה רטשמב תונמא
   םירמאמ

,ןורכזה ליבשב ,"האושב תיתונמא הריצי"
.םילשורי ,םשו די .(1997) 24

Amishai-Maisels, Ziva. "The Complexity of Witnessing", in After Auschwitz: Responses to the Holocaust in Contemporary Art. Edited by Monica Bohm-Duchen. Northern Centre for Contemporary Art, Sunderland; Lund Humphries, London, 1995, pp. 25-48.

Felstiner, Mary Lowental. "Artwork as Evidence: Charlotte Salomon's Life or Theater?" in Remembering for the Future: Working Papers and Addenda, Volume 2: The Impact of the Holocaust on the Contemporary World. Pergamon Press, Oxford, 1989, pp. 1739-1748.

Rosenberg Pnina 2006: ,"Art During the Holocaust,", Encyclopaedia Judaica, 2nd edition, Macmillan

Rosenberg Pnina. 2004: ,"Kobiety w sztuce z czasu Holocaustu," Pro Memoria (19), pp. 63-72 (in Polish).

Rosenberg Pnina. 2004: ,"Mickey au camp de Gurs by Horst Rosenthal: Humour in the Art of the Holocaust,", Stirling French Publications: University of Stirling (10), pp. 1-16.

Rosenberg Pnina. 2003. L'art des indיsirables: l'art visuel dans les camps franחais L'Harmattan, Paris.

Rosenberg Pnina. 2003: ,"Women Artists in the Camps/Depictions of Women,", The Last Expression: Art and Auschwitz. Mary and Leigh Block Museum of Art, Northwestern University, Illinois, pp. 88-93.

Rosenberg Pnina. 2002. Images and Reflections: Women in the Art of the Holocaust. The Ghetto Fighters' House Museum.

Rosenberg Pnina. 2002: ,"Mickey Mouse in Gurs: Graphic Novels in a French Internment Camp,", Rethinking History: The Journal of Theory and Practice 6 (3), pp. 272-293.


רקחמ תורפס

תונחמב תיתוזח תונמא .הנינפ ,גרבנזור
םויה ייח תא תפקשמכ תפרצ םורדב זוכירה
.ר"ד ראותל רקחמ .םיאולכה לש םוי
.1999 ,הפיח תטיסרבינוא

Amishai-Maisels, Ziva. Depiction and Interpretation: The Influence of the Holocaust on the Visual Arts. Pergamon Press, Oxford, 1993.

Barron, Stephanie (ed). Degenerate Art: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Harry N. Abrams, New York, 1991.

Blatter, Janet, and Sybil Milton. Art of the Holocaust. Rutledge Press, New York, 1981; Pan Books, London, 1982.

Braham, Randolph L. (ed). Reflections of the Holocaust in Art and Literature. The Csengeri Institute for Holocaust Studies, Graduate School and University Center of the City University of New York; Columbia University Press, New York, 1990.

Costanza, Mary, S. The Living Witness: Art in the Concentration Camps and Ghettos. Free Press, New York; Collier Macmillan, London, 1982.

Green, Gerald. The Artists of Terezin. Hawthorn Books, New York, 1969.

Novitch, Miriam. Spiritual Resistance: Art from Concentration Camps 1940-1945. A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Beit Lohamei Haghetaot, Israel. Union of American Hebrew Congregations, Philadelphia, 1981.

Toll, Nelly. Without Surrender: Art of the Holocaust. Running Press, Philadelphia, 1978.


םינמא לש תויפרגונומו םיגולטק

.ץקה וק לע םייח .הלא ,רביש-ןמרביל
.1979 ,תואטגה ימחול תיב ןואיזומ

ימחול תיב .5170 ץיוושוא .הזלא ,קלופ
.1979 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;תואטגה

.(ךרוע).ל הדוהי ,רלאיב ;רדנסכלא ,ןגוב
.1974 ,םילשורי ,םשו די .דרמה

,ריבד .הנבוק וטג - היח תודע .רתסא ,אירול
.1958 ,םילשורי ,םשו די עויסב ;ביבא לת

הנש 100 תאלמב ךילדניורפ וטואל הווחמ
.1978 ,םילשורי ,לארשי ןואיזומ .ותדלוהל

סיימ קחצי ;ירוג הנליא ;תיריע ,הנבל-ןומלש
,םשו די .האושה ןמ םירויצ - תודע .(םיכרוע)
.1986 ,םילשורי ,תונמאל ןואיזומ

תישאר :רטטשפוה שאיזוא .לחר ,ןמקוס
,תונמאל ןואיזומ ,םשו די .1957-1938 ,ךרדה
.1992 ,םילשורי

ימושיר תודע - רלוא דוד .הנינפ ,גרבנזור
.1998 ,תואטגה ימחול תיב ןואיזומ .ץיוושוא

תונמא :םיברוסמה ןולאס .הנינפ ,גרבנזור
תיב ןואיזומ .1945-1939 תפרצב תונחמב
.2000 ,תואטגה ימחול

Berger, Eva, et al., Felix Nussbaum: Art Defamed, Art in Exile, Art in Resistance, a Biography. Overlook Press, Woodstock, NY, 1997.

Bilski, Emily D. Art and Exile: Felix Nussbaum, 1904-1944. The Jewish Museum, New York, 1985.

Charlotte: A Diary in Pictures. Harcourt, New York; Collins, London, 1963.

Charlotte: Life or Theater: An autobiographical play by Charlotte Salomon. Allen Lane, London, in association with Gary Schwartz, New York, 1981.


יצאנה רטשמב תונמא

לש התדיל :םיטסיליהינה רדסמ .דוד ,הנחוא
דסומ .1930-1870 הפוריאב תיטילופ תוברת
.1993 ,םילשורי ,קילאיב

תונמא :הדלפמ הקיטנמור .הנד ,ץיבורוה-ילאירא
,םילשורי ,סנגאמ .תיצאנה הינמרגב הקיטילופו
.2000

.20-ה האמב תויגולואידיא .יבצ ,ךרכב
,ןוחטיבה דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא
.1980 ,ביבא לת

.תיצאנה היגולואידיאב םדאה תסיפת .יבצ ,ךרכב
,ןוחטיבה דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא
.1995 ,ביבא לת

םי'זאטנמוטופ :רלטיה דגנ .הריאמ ,ןמהל-ירפ
ןואיזומ .1930-1938 דליפטראה ןו'ג תאמ
.1994 ,םילשורי ,לארשי

Ades, Daen. et al., Art and Power: Europe under the Dictators 1930-45. Thames and Hudson in association with Hayward Gallery, London, 1995.

Adam, Peter. Arts of the Third Reich. Harry N. Abrams, New York; Thames and Hudson, London, 1992.

Barron, Stephanie (ed). Degenerate Art: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Harry N. Abrams, New York, 1991.

Cone, Michèle C. Artists under Vichy: A Case of Prejudice and Persecution. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 1991.

Golomstock, Igor. Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and of the People's Republic of China. Collins Harvill, London, 1990.

Grosshans, Henry. Hitler and the Artists. Holmes & Meier, New York, 1983.

Hinz, Berthold. Art in the Third Reich. Translated by Robert and Rita Kimber. Pantheon Books, New York, 1979; Blackwell, Oxford, 1980.

Lehmann-Haupt, Hellmut. Art under a Dictatorship. Octagon Press, New York, 1973.

Nicholas, Lynn. H. The Rape of Europa: The Fate of Europe's Treasures in the Third Reich and the Second World War. Knopf, New York; Macmillan, London, 1994.

Petropoulos, Jonathan. Art as Politics in the Third Reich. University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1996.

Speer, Albert. Inside the Third Reich. Translated by Richard and Clara Winston. Weidenfeld and Nicolson, London; Macmillan, New York, 1970.

Taylor, Brandon and Wilfred Van der Will. The Nazification of Art: Art, Design, Music, Architecture and Film in the Third Reich. Winchester School of Art Press, Winchester, 1990.

Wistrich, Robert S. Weekend in Munich: Art, Propaganda and Terror in the Third Reich. Pavilion Books, London, 1995.


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע