(אובמ רמאמ) האושב תיתוזחה תונמאה

גרבנזור הנינפ ר"ד :תאמ
תונמאה תרצוא
תואטגה ימחול תיב


:םיניינעה ןכות
המדקה
רוציל ורשפאש םיאנתה
תוריציה יאשונו ןונגס
   
בערה
הנייגיהו היצטינס יאנת רדעה
תימוימוי תוליעפ ירואית
םיפונ
םיחוליש
תואנקויד
םירזוח םיביטומ
      
תואיצמהמ החירבכ תונמא
ןיפילח רחסכ תונמא
ןוציחה םלועה םע רשק יעצמאכ תונמא
   המדקה


ילנויצר ןפואב יתבשח אל םלועמ"
אל ךרוצ היה ךא ,תומל תדמוע ינאש
.הרוקש המ תא ראתל ,רייצל ןמואי
לכ ומכ בצמ ותואב הנותנ יתייה
םיבורק םתוא יתיאר ,יביבס םישנאה
ימצע לע יתבשח אל םלועמ ךא ,תוומל
ץוחמ יתייה .ריוואב יתייה ינא .ךכ
טושפ היה ידיקפת .תימויקה היווהל
ידיקפת .הרוקש המ תא םושרל ,ראתל
".ןנובתהל היה
  

התוליעפ לע יק'צומולוא הנילאה תינמאה הדיעמ ךכ
.ץיוושוא זוכירה הנחמבו השרו וטגב תיתונמאה
ורצי רשא םיבר םינמאמ תחא קר הניה יק'צומולוא
ירויצו םימושיר - הריציה ירפ .תואטגבו תונחמב
תיתונמאה תוליעפה רשוע תא קר אל גיצמ ,םימ
םג אלא ,האושה תפוקתב המייקתהש תיביסנטניאה
תווהמ תוריציה .םיאולכה ייח תא ףסונ רואב ריאמ
םיעדומ ויהש םינושארהש ,תוירוטסיה תודועת
.םמצע םירצויה ויה ,הלאככ ןתובישחל

תויונמאב דקמתמ הז עדימ רוקמש תורמל
תוליעפה דצב יכ ןייצל בושח ,דבלב תויטסלפה
,םיטרצנוק תואטגבו תונחמב ומייקתה הז םוחתב
ןווגמב תואצרה ומייקתהו תוזחמ ולעוהו ובתכנ
תוילאוזיווה תוריציב םייוצמ ךכל םידה .םיאשונ
תוילע העדי תיתונמאה תוליעפה .(תואמגוד האר)
לש תופוקתב ,בצמה תפרחה םע רשאכ - תודרומו
.בור יפ לע המלאנ איה ,םיחוליש


רוציל ורשפאש םיאנתה


םוקמ לכבו םינוש תומוקמב םיאולכ ויה םינמאה
ידי לע ונמזוה םהיתוריציו שי .תורחא ויה תוביסנה
,תונוטלשה תמכסהב השענ רבדהו שי ,ידוהיה דסמימה
שומיש ךות ,אבחהב ורצי םינמאה םהב םירקמ ויהו
םינמאכ םתדובעב םתושרל ודמעש םירמוחב
.םיאקיפרגכו

תינמאהמ "םידוהיה תצעומ" ישנא ושקיב ,הנבוק וטגב
םייחה דועיתל הנמז ברימ תא הנפת יכ אירול רתסא
תופוקתל הררחשל וגאד םה ;הירויצ תועצמאב וטגב
ודמעש ,וטגה ישנא עויסבו ,תורחא תודובעמ תומיוסמ
איה החילצה ,םינמרגה ינפמ התוא וריהזהו רמשמה לע
.םש םייחה תוארמ תא ריינה לע תולעהל

תא תונוטלשה ואר (לשמל תפרצב) תונחמהמ קלחב
תוריציה ויה אל דוע לכ ,הפי ןיעב תיתונמאה תוליעפה
ירמוח עויס םיאולכה ולבק ולא תומוקמב .תוינרתח
טניו'ג ,(YMCA) א"קמיי - םינוש דעס ינוגראמ
םיידוהיו םיירצונ םינוגראו (ORT) טרוא ,(Joint)
ןוגראב ורזע ףאו רויצ ירמוח םהל וקפיסש - םינוש
.תוכורעת

םינמאה ויה ,לשמל ןיזרטב ומכ ,תואטגהמ קלחב
תושיגנ םהל התייה םש ,תויפרג תואנדסב םיקסעומ
הלהנהה ידי לע תונמזומה תוריציה תא .הריציה ירמוחל
םירואיתה תא וליאו ,הדובעה תועשב םינמאה ורצי
ועדי ןכש ,רתסהב ושע ,םש םוי םויה ייח לש םייתימאה
.םהייח ריחמב םהל תולעל הלולע תמאה תפישחש
תונוטלשל עדונ רשאכ ,לזמה עורל ,השממתה וז האובנ
םקלחו םירצויה תא וניע םה .תיתרתחמה תוליעפה לע
.םהייחב ךכ לע ומליש ףא


תוריציה יאשונו ןונגס


יפ לע ןהו יטסילאיר ןונגסב ושענ תונחמב תוריציה בור
תוביסה .ןתוינועבצב תולבגומו ןהידמימב תונטק בור
ירמוח לש ןווגמ רדעה - תוישעמ בור יפ לע ויה ךכל
םחפ ,ויד ,ןורפע ויה םייטננימודה םימוידמהשכ - רויצ
.םימ יעבצו

,תיתוברתה םתשרומו םינמאה לש לודגה ןווגמה ףא לע
תרושקת לכ אללו דודיבב ורצי םהש הדבועה תורמלו
וחיצנהו ורזח םבור ,םירחאה תונחמב םהיתימע םע
ילדגמו ליתה תורדג ,תונחמה ירואית :םיאשונ רפסמ
םוי םויה ייחמ תונצסו םיאולכה תואנקויד ;הרימשה
ירואית ;םיתורישל הכילהו ,הצחר ,ןוזמ שופיחכ
.תוומו םיחוליש ,תולחמ ,םירדחב תופיפצה

.םילימב רואיתל השקה תא תודעתמו תוחיצנמ תוריציה
תואמ ואלכנ םהב םישקה םיאנתה לע ןהמ םידמל ונא
םיירטנמלא םיכרצו תויוליעפ רשאכ ,םישנא יפלא
.תירשפא יתלב םיתיעלו תבכרומ המישמל םיכפוה


בערה
תואטגה יאולכו תונחמה ירוצע לש תיזכרמה היעבה
ןוזמה תונמ .םהמ הפרה אלש ,ךשמתמה בערה התייה
.ןמזה םע ומצמטצהו וכלה ןהו ,תוקפסמ אלו תונטק ויה
יחפב םירבונ םיאולכה תא םיאור ונא םינוש םימושירב
רותב הדימעה תא וא ןוזמ טעמ רחא םישפחמו הפשא
,בערה תמצוע תא קר אל םיגיצמ ולא םירואית .לכואל
,םיאולכה ורדרוד הילא היצזינמוה-הדה תא םג אלא
:ןיזרטמ ןמא-אפור ,ןמשיילפ ר"ד ןייצמש יפכ

ןפואב ןיזרטב תונוש םיירהצה תועש"
.האישל העיגה תובוחרה תפצה .רכינ
םוקמ לכבו םירבעמב ,תואובמב ,תורצחב
םישנא לש םירות םידמוע ,טיבת וילא
םילעמה ןוזמ יריסו םידווד דיל םיכחמה
,תודעור תויומדה תא האור התא... .םידא
ןה דציכו ,התיבה לכוא טעמ ןהידיב תואשונ
,םדא ימוה םיתמצב תוריהזב תורבוע
ןהב לקתי והשימש הנכסב תונותנ ןתויהב
דחאה ןוזמה רצוא תא עגר ןב דימשיו

[1]."...דיחיהו
  הנייגיהו היצטינס יאנת רדעה
.םיירטינס םיאנת רסוחב ונייפוא תואטגהו תונחמה
ולח םיכר תוקוניתו םילוח ,םישישק ,םישנו םירבג
ןוזמ טועימ ,הנייגיה יאנת רדעה לשב תובר תולחמב
תיישע תא םידעתמ םיבר םירואית .יאופר עויס רסוחו
שומישה תאו (אמגוד האר) היסהרפב םיכרצה
םיחיצנמ םינמאה .(אמגוד) תויטרפ אלב םיתורישב
היווהה דועיתכ קר אל ,ולא תויטתסא אל תונצס
תוגהנתה תומרונ תריבש דועיתכ םג אלא ,תימוימויה
גוהנש רבד) רוביצב םיכרצה תיישע .תיתוברת תישונא
תורדרדתהב ףסונ בלש תגציימ (הענצב ותושעל
.םיאולכה לע ופכנש תומהבתההו

רתלאל םיאולכה תונויסינל םיפשחנ ונא תונוש תוריציב
(אמגוד האר) םיקובקב תועצמאב הצחר תויורשפא
םתמחלמל וא ,(אמגוד) םירחא םיינושאר םיעצמאבו
,ולא םירואית .(אמגוד) םישוערפבו םיניכב תשאונה
תודרשיהה קבאמ לע םידיעמ ,רומוהב םיתיעל ושענש
.םיאולכה לש ימוימויה


תימוימוי תוליעפ ירואית
תודובע עצבל םיאולכה ווטצנ תואטגהו תונחמהמ קלחב
איהש הקוסעת לכ םהמ הענמנ םירחאבש דועב ,הייפכ
הריציה .תנוונמ הלטב לש תוכורא תועשל ונודינ םהו
םג השמיש אלא ,וז היווה הפקיש קר אל ,תיתונמאה
שעמה רסוח לש תוכוראה תועשה לע רובגל יעצמאכ
האר) םינבמל ץוחמ םיאולכ םיאור ונא .שאיימה
תופייע םינירקמ םהשכ ,(אמגוד) םכותב וא ,(אמגוד
לרוגה םע המלשהמ ,תחא אל ,ועבנש ,תושידאו
תשגדומו שי - תונווגמו תובר ולא תונצס .ידרוסבאה
.(אמגוד) די תלזוא תחצנומו שיו (אמגוד) תונתלעפ םהב
םוקמל םוקממ בצמב ינושהמ ועבנ םירואיתב םילדבהה
ויהש םישנא דצב .םמצע םיאולכה ןיב ינושה ןמו
םיצאנה תיילע ןמזמ דוע ,םידודנו תולג ייחב םילגרומ
ואבוהש ולאכ ויה ,(גיזווש לרק ,סאה ואיל) ןוטלשל
יתרגשה םהייח חרואמו םהיתבמ תונחמלו תואטגל
םייחה חרוא םע תודדומתהה תלוכי .(ךבקז הילמע)
םינמאה תוסנתה לש אצוי לעופ םג אופיא התייה ,שדחה
.םהיתוריציב ףקתשמ רבדהו ,בורקה םרבעב


םיפונ
תומוקמ לש הבורקה הביבסה תא וראית םיבר םינמא
ינושה .ןיע יביהרמ תומוקמ תחא אל - םהלש האילכה
ןיבו ,ובש םייחה תובילע לע ,םוחתה םלועה ןיב טלובה
,תידיימ ,הפוצה תא ריבעמ ,ישפוחהו חותפה ,ףונה יפוי
לרק לש ורויצב .הז דדובמ םלוע לש תפסונ תונשרפל
רבעמ םירה םיארנ וב ,"גלשב וגינאק רה" ,גיזווש
חרואב הז לדבה שגדומ ,ןאירפיס-ןס הנחמ תורדגל
- הנחמה םלוע - הריציה לש ןותחתה הקלח .רכינ
רדגה תודתישכ ,םירוכע ,םימוח םינווגב ראותמ
,םיגלשומה םירהה ,םתמועל .םימחותו םימסוח םייכנאה
תימרונפ הסירפב םיסורפ ,םילוכתה םימשה עקר לע
.שפוחו םיבחרמ לש השוחת תנתונה

טרופ"ל הליבומה ךרדה תא תראתמ אירול רתסא
תואמ גרוהל ואצוה וב םוקמ -(הריצי האר) "יעישתה
ישעמ תמועל .תררמצמ תוירזכאב הנבוק וטג יבשוימ
,םיכר םידלי ונמנ םהיתונברק ןיבש ,חצרהו גרהה
:תינמאה תאז תראתמ ךכו .הפיה ךרדה תראותמ

,תונועה לכב ,תובר םימעפ יתרייצש אשונ"
הדוצמל" וטיגה תעקבמ ךרדה התיה
םיצע תרוש .רהה תגספבש "תיעישתה
.דחוימ יפוא הל התוויש ךרדה דצב םיהובג
ינורכזב תורח ראשנ רהה הלעמב שיבכה
,םידוהי תובבר ורבע הב "םייוניעה ךרד"כ
הפוריא תוצראמ ואבוהש הלא םגו אטילמ
ויה .הדמשהה םוקמל םכרדב ,תיברעמה
הליצאמ התיה םיננעה תוירורפאש םימי
םיאתהש ,דחוימ יגארט ןוג הז םוקמל

[2]".וניתושגרל
  םיחוליש
םהמ וחלושו תונחמל ואבוהש תולודגה תוצובקה
האר) םינוש םינמא ידי לע וראות ,הדמשהה תונחמל
תויומד וראות אל בור יפ לע ולא םירואיתב .(תואמגוד
םיחלושמה .םינפ תרסח הסמ אלא ,תוילאודיווידניא
ורבעוהש ינפל ,הנורחאה םכרדל םתאיציב םיראותמ
,ינחורה שונאה םלצ תא ודבא קר אל םהב תומוקמל
יכ םיאור ונא תחא אל .תינפוג הילכל ונודנ םג אלא
,קפואה וקל רבעמ דע תכשמתמה ,תיפוסניאה הרושב
בור יפ לע ,םיחלושמה דחא לש וינפ לע ןמאה דקמתמ
תוהדזה תרצונ ותועצמאבשכ ,ומיא דיב קיזחמה דלי
יאולכ םג .ול יופצה רזכאה לרוגה םע רתוי הקזח
,רעיש ירמסמ תוזחמב םילגרומ ויהש ,תואטגהו תונחמה
ר"ד .םיכרה םידליה לרוגל םישידא ראשהל ולכי אל
הינוריאבו ,ןיזרטב אפורכ שמישש ,ןמשיילפ לרק
ןכמ רחאלש ,םידליו םישנא לש םתמלחהל גאד תיגרט
:ךכ לע בתכ ,תיפוסה םכרדל וחלוש

לע ילוא ,יתוא דיחפמ וניא רבכ תוומה"
ארונ הז .םישדוח השיש ןב קונית לש וינפ

[3]".םיתמה רדחב םירטפנ תואממ

  


תואנקויד
קסוע האושה תפוקתמ ודרשש תוריציהמ רכינ קלח
הנמזהב ושענש ןיב ,ולא תוריצי .תואנקויד ירואיתב
,ויתימע תא ראתל ןמאה ןוצר ךותמ ושענש ןיבו
בור לע .האושה תונמאל תידוחייה העפות תופקשמ
רבודמשכ ןפוד אצוי עדימ םינמאה ופיסוה תואנקוידה
תויומדה תומש לש שרופמ ןויצ :תונמא תוריציב
ךוראית ;חיצנמה ןמאה לש ומש דצב ,תוראותמה
;הריציה תורצווה םוקמ ןויצ ;(הנשו שדוח ,םוי) קייודמ
.(אמגוד האר) תושדקה םג םיתיעלו

וכפה ,תוריציה יבג לע הז יתרגש אל עדימ םפיסוהב
,םיידוחיי םיירוטסיה םיכמסמל םהיתוריצי תא םינמאה
יאשומו םירצויה יבגל הנבות תונקמ תורעההשכ
ילאוזיווה עבמה םע ילולימה טסקטה בוליש .םתריצי
תיירלג תא ךפוהו ,תועמשמו המצוע ןורחאל הנקמ
.ימיטניא-יתחפשמ תונומת םובלאל תויומדה

רבד ,ירוטסיה ךמסמל הריציה תא ךפוה הז ינטרפ עדימ
גיזווש לרק לש ויתוריציב ,ראשה ןיב ,יוטיב אצומה
העבראב םינש עברא ךשמ אולכ היהש,(תואמגוד)
ותיא ורבע ויתוריצימ קלח .תפרצ םורדב םינוש תונחמ
ול עדונש עדימ גיזווש ףיסוה תחא אלו ,הנחמל הנחממ
תחצנומה תומדה לרוג תודוא ,הריציה עוציב רחאל
תקזחב תחא אל היהש - הינמרגל הרזח שוריג וא ,תוומ)
ךישמה ,דרשש ,גיזווש .(אמגוד האר ;תוומ ןיד רזג
,המחלמה רחאל םג תוריציה ףוג לע עדימה תא ןכדעל
רוזאה" תונחמ ינמא ןיב םג הל םידע ונאש תוליעפ
."ישפוחה

תירוטסיה הדועתל ןתכיפהו תוריציב טסקט בוליש
לבקמ הפוצה .םכחותמו זמורמ ןפואב תחא אל השענ
.םיפסונ םידבר םיפשחנ ותרזעבש ןפוצ חונעפל חתפמ
לשמל רדפ ףלודא-קיזייא לש ןקוידה ירואיתב
תואנ ןהשכ תחא אל תוראותמ תויומדה ,(תואמגוד)
ןיבהל ןתינ .ןהייח תובילעל זמר לכ אלב ,תוחפוטמו
םיתיעל ,תונמזומ תוריציהמ קלח תויה עקר לע הז יופיי
תשירד ןיעכ ,החפשמ יבורקל ןתוא חולשל הרטמב
םיילאיווירט םינותנ ןמאה בלשמ םירואיתה דצל .םולש
תבלצהב .(אמגוד האר) ןמזהו םוקמה ןויצ - הרואכל
חתמ רצונ - ילברווהו ילאוזיווה - עדימה יגוס ינש
תנומת וז ןיאש םיניבמ ונא .הנועטל הריציה תא ךפוהה
לש ,ןורחא םיתיעל ,דועיתו החצנה אלא ,תיתרגש ןקויד
לכ רשאכ ,םיבלשב "תוארקנ" תוריציה .תויומד ןתוא
תיארמ .תירוטסיה הדועתלכ הריציל ךבדנ ףיסומ דבור
בוט ןיבהל ידכו ,לכה תפקשמ הניא ,ןמאה זמור ,ןיע
."תונטקה תויתוא"ה חונעפב קמעתהל שי רתוי


םירזוח םיביטומ
לע הרזח - "תינויערה תויביטקלוקה" תא ריבסהל ןתינ
ךכב - םינושה תואטגבו תונחמב םיעובק םירואית
םינכמה תא ופקישש םיבצמ וראית םינמאהש
המזירפל דעבמ ראית ןמא לכ .הז םלועל םיפתושמה
ותואב ראותמ יביטקייבוא ןותנ ותוא ןכלו ,ולש תישיאה
ליתה תורדג .הנוש חרואב ,ןמז תפוקת התואבו ,הנחמ
לש םיגציימה הילמסמ דחאל וכפה םימילש - לשמל
תורמלש םיקד םיטוחכ תוארנ ןהש שי - האושה תפוקת
םידוכל םיארנ םיאולכה ,ןודיעה לש ןיעה תיארמ
תורדג תוראותמ םיתיעל ;העונת תלוכי ירסח ,םכותב
םג תוכוז ןהו שיו ;תומייאמו תונכוסמ ,תודח לית
תושמשמ ןהשכ ,הצחמל תיטסירומוה היצטרפרטניאל
ןתוחכונ ךכ ןיב וא ךכ ןיב .הסיבכ תיילתל םוקמכ
יאולכל הצקוהש םחותמה עטקמה תא תגציימ העובקה
.תונחמה

ליעל ונייוצש םיביטומב ומצע לע רזוחהו ברה קוסיעה
גירחו הנוש םלועל ועלקנש ,םירצויהש ךכמ םג עבנ
חכמ לעפש םלוע ,ןכל םדוק וריכהו ווחש המ לכמ
תא דעתלו ראתל וענוה ,תידרוסבאו תיתורירש תויקוח
תובישחב הקזח הנומאו הרכה ךותמ ,םיטלובה וינייפאמ
דועיתה לש וכרעל םיעדומ ויה םה .םהיתויודע
,תולובגה תצוח ,תילסרבינואה ותפשבש ,ילאוזיווה
.ויח וב םלועה תנומת תא תוריהבב ריבעמ


תואיצמהמ החירבכ תונמא


.דועיתה דצב תופסונ תויצקנופ ויה תיתונמאה הריציל
-ישיאה ומויק תא רשאמה ילככ ןמאל השמיש איה
הקפיס הריציה .רצויכ ורבע םע רשק ןיעמ ,ידוחייה
תחא אלו ,תוכוראה היופכה הלטבה תועשל הקוסעת
ךכל אמגוד .םירחא תומלועל החירב לש טנמלא הב היה
ןיזרטב ושענש ךבקז הילמע לש היתוריציב אוצמל ןתינ
היווהה תאו המצע תא תראתמ תינמאה .(תואמגוד האר)
.יטסטנפ-יטסילאירוס םלוע לש תוסכב היוצמ איה הב
םירואיתה ךותל רידחהל תחכוש אל איה םלוא
םוקימה תא ,תוילאטורבב טעמכ ,וללה םיינוימדה
ינוימדה רואיתה תא ךפוהה רבד - ושענ םה וב קייודמה
םלועב ,תואיצמה יכ ,ונל תזמור איה ךכב .וינפ לע
ראווצל .ןוימד לכ לע הלוע ,תאצמנ איה וב שדחה
ןיעמ ,(אמגוד האר) תיחרזמ הכיסנכ תיארנה תומדה
וקקחש הזל המודה רפסמ קוקח הילע ,הקד תרשרש
תינמאה תנייצמ ןאכ .םהיתונברק תועורז לע םיצאנה
,ויתחתמו ,הריציה עוציב לש יגרטה ךיראתה תא
תא םירתכמה םיחמצה ינש תא תמחותה תרגסמכ
ןיאו לובגה והז ."טדאטשניזרט" ךבקז תבתוכ ,תומדה
תאז םגו ,ןוימדה יפנכ לע אלא ,ונממ טלמהל תורשפא
םג ,לכב תחכונ תישונא אלה היווהה .דבלב רצק ןמזל
!םולחב


ןיפילח רחסכ תונמא


שומיש התייה תואטגבו תונחמב החוורש העפות
םינמא .ןיפילח רחסל יעצמאכ םירויצבו םימושירב
תונוש תוריציל תונמזה להנימה ישנאמו םיאולכמ ולבק
םהיתוחפשמ ינב לש הלא וא םהיתואנקויד בור יפ לע -
ןוזמ - האנה תובוטל וכז ךכל הרומתבו ,םוליצ יפ לע
יק'צומולוא הנילאה .ראוד תרבעה ,רפושמ רתוי טעמ
רתסא םג ומכ ,ךכ לע הדיעמו ץיוושואב תאז התווח
הנחמב האולכ התויה תפוקת לע הרפיסש אירול
:ףוהטוטש

.תונטק ריינ תוסיפו ןורפע גישהל יתחלצה"
.םישנה ןיבמ םיסופיט רייצל יתלחתה
םיריסאה ןיבמ "םידידי" ןהלש ,תורוחב
רייצאש ינושקב ,ןוזמ-תונתמ תולבקמ ויהו

[4]".םחל תסורפ - םולשתה .ןתוא
  


םייחה חרואמ קלח םג אופיא הוויה תונמאב קוסיעה
ירמוחה הרכש םג םיתיעלש ,הקוסעתל היהו ,הנחמב
.הדיצב


ןוציחה םלועה םע רשק יעצמאכ תונמא


םלועה םע רשק רוציל םינמאה וסינ תונמאה תועצמאב
."תורדגה ירוחאמ" הרוקה לע ותוא עדיילו ןוציחה
ךכל אמגוד .וב הכורכה הנכסה תורמל השענ רבדה
ןמשיילפ לרקו סאה ואיל םינמאה לצא ןיזרטב וניאר
תא חירבהל םהיתונויסנ לע רקי ריחמ ומליש רשא
"םודאה בלצה" ישנא רוקיב לגרל .וטגהמ תוריציה
ירוגמב שופיח םינמרגה וכרע ,(1944 ץיק) וטגב
םייתימאה וינפ יכ ודמלש רחאל תאז ושע םה .םינמאה
תוריצי תועצמאב ףשחהל םילולע "אמגודל וטגה" לש
תונמאה רחוס ךוויתב) ןוציחה םלועל ןיזרטמ וחרבוהש
,הקיתש לע ורמש םינמאה .(סוארטש ואיל ,אולכה
רחאל .ופאטסגה אלכל ורבעוה םייוניעו הריקח רחאלו
.ותומ תא ןמשיילפ אצמ םש ,ץיוושואל וחלוש ןמז

יתועמשמו בושח היה תורדגל ץוחמש םלועה םע רשקה
תיתונמאה תוליעפה םהל הנמיז םיתיעלו םיאולכל
האר) ןייפמוקו סרוג ומכ ,תונחמ רפסמב .ךכל תורשפא
הריציה רשוע גצוה ,(תונמא תכורעת לע העדוה
ישנא םג ופצ ולא תוכורעתב .תוכורעתב תיתונמאה
.הביבסה יבושיימ םיבשות םג םיתיעלו הנחמה תלהנה
תצירפ לש ,תוחפל תינמז ,השוחת התייה םיאולכל
."ץוחב"ש םלועה םע תמייוסמ תוברועמו ליתה תורדג
תונותיעב הדוהתל וכז אל ולא תויוליעפ יכ ןייצל שי
יליפטה יפואה תא השיגדה תחא אלש ,הפוקתה
יבויח יומידו רחאמ תאז ,תונחמה יאולכ לש ירספסהו
םע דחא הנקב הלע אל םייתריצי םיאולכ לש
.םיילילשה םיפיטוארטסה

המחלמ ומחלנ ,םירחאה םיאולכה ומכ ,םינמאה
אלא ,םישקה םיירמוחה םייחה יאנתב קר אל תימוימוי
.תיללכה הרבחהמ םיצקומ םתויהב ,יודינה תשוחתב םג
היווה לש םינממסו תישונא תוזח רמשל ןויסינה
םיינחור םיכרע םשיגדהב יוטיב אצמ ,תיתוברת
םתודרשהל בושח יאנת וויה הלא .תיתריציה םתוליעפבו
םידדובמ ,םירגוסמ ויה יתוכאלמ ןפואב ובש בצמב
.םיצקומו

הריציה תועמשמו יפוא תא ראתל ביטיה יכ הארנ
ותוליעפ דצבש ,ןמשיילפ לרק ר"ד תונחמב תיתונמאה
:רוצילמ לדח אל ,ןיזרטב אפורכ תיביסנטניאה

יתרזע .םירבד ינימ לכ יתישע ינא םג"
ןורפע יתחקל .ימצעל יתרזע ךכבו םירחאל
הציפק טומ רותב םהב יתשמתשהו לוחכמו
תא תוארל יתיצר .רחא ינוימד םלוע לא
תווחל בייח יתייה ,תרחא ךרדב םלועה
םירויצ לש תובר תואמב ,תרחא ותוא
תאז לכבו םלוע ותוא תא דימת יתרייצ
.ןמזה לעמ דמועה םלוע .הינש לכב הנוש

,םימיה ירבד יתארק ,תואיצמהמ יתמלעתה
,תימואל הלכלכ ,הימיכ ,הקיסיפ יתדמל
תויפרגואיג יתארק .תונמאה תודלותו תופש
.תוצראה לכמו םינמזה לכמ תועסמ ירפסו
תוארל יתצלאנ תאז לכבו יניע תא יתמצע
- הסינכה תלדב ןומעפה לוצלצ .לכה תא
לע בתכמ .יוניע - תובוחרב רבעמ .המיא
תלד .הדרחו ששח - םיירהצב ןחלושה יבג
םויק והז .הגאדו דחפ - אמיא לש התריד

[5]".םימודמד לש בצמב
  ,יבצ רה לחר י"ע תיכ'צמ םגרות .5 'מע ,ןיזרטב םוי .ןמשיילפ לרק[1]
.L303 401 ,"ןיזרט תיב" ןויכרא

.10 'מע ,1958 ,ביבא לת ,ריבד .הנבוק וטג - היח תודע .אירול רתסא[2]

,1 'מע ,תוישיא לש תיללצ - קנומ ךירא ר"ד .ןמשיילפ לרק[3]
L303 401 ,"ןיזרט תיב" ןויכרא ,יבצ רה לחר י"ע תיכ'צמ םגרות

,ינש ףסאמ .דרמהו האושה רקחל םיפד ."תרייצ לש היתומישרמ" .אירול רתסא[4]
.113 'מע ,1952 ראורבפ


.1 'מע ,תוישיא לש תיללצ - קנומ ךירא ר"ד .ןמשיילפ לרק[5]
.L303 401 ,"ןיזרט תיב" ןויכרא ,יבצ רה לחר י"ע תיכ'צמ םגרות


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע