(טנרטניא ירושיק) םינווקמ תורוקמ ךירדמ

ףד .האושב םיקסועה םירתא תואמ םייוצמ טנרטניאב
רוקמל רתויב םייטנוולרה םירתאהמ רחבמ עיצמ הז
(ןלהל) םירחא םינווקמ תורוקמב ונייע .הז עדימ
.םיפסונ םירתאל םירושיק תאיצמל

.םיינוציח טנרטניא יפדל םניה ןלהלש םירושיקה :הרעה
םיארחא ונניא ךא ,הדיפקב םירושיקה תא ונרחב
.דרפנ ןולחב חתפיי רושיק לכ .םנכותל

:ןכות
הדימל יזכרמו םינואיזומ
םיידועית וא םייכוניח עדימ תורוקמ
האושה תונמא
תיוושכע תיתונמא תוסחייתה
רותסמ תומוקמו תואטג ,תונחמ
םילוצינ תויודע
האושה תשחכהל תודגנתה
םירחא םינווקמ תורוקמ
   הדימל יזכרמו םינואיזומ

[תילגנאו תירבע] תואטגה ימחול תיב
[תילגנאו תירבע] םשו די
[תילגנא] ב"הרא לש האושה ןואיזומ
[תילגנא] לטנזיו ןועמש זכרמ
   םיידועית וא םייכוניח עדימ תורוקמ

[תירבע] ןיזרט תיבו חטמ / ןיזרטב תויהל
[תירבע] טנלמע / תורפסב האושה
[תירבע] טנלמע / האוש
[תירבע] חטמ / רוק לואפ
[תילגנא] האושל הרומה ךירדמ
[תילגנא] ב"הרא לש האושה ןואיזומ / ךוניח
[תילגנא] לטנזיו ןועמש זכרמ / תונלבוסה ןואיזומ
[תילגנא] תילאוטריוה תידוהיה הירפסה / האושה
[תילגנא] האושה אשונב םירומל עדימ רגאמ
[תילגנא] תיגרט תשרומ :האושה
[תילגנא] ןד ןלקד לקיימ תכירעב / האושה תיירפס
[תילגנא] האושה תודלות
[תילגנא] האושל ירוטסיה ןמז ריצ
   האושה תונמא

/ םיכמסמ ,תונמא ,םימוליצ :ןויכראב שופיח
[תילגנאו תירבע] תואטגה ימחול תיב  
[תילגנאו תירבע] םשו די / תונמאה ףסוא
[תילגנאו תירבע] םשו די / םואבסונ סקילפ תכורעת
[תילגנא] האושל הרומה ךירדמ / תונמא
/ ץיוושואמ תונמא :םינורחא םימשר
תטיסרבינוא ,תונמאל קולב ילו ירמ ןואיזומ  
[תינלופו תינמרג טעמ םע ,תילגנא] ןרטסוו'תרונ  
[תילגנא] ב"הרא לש האושה ןואיזומ / אישנ ףסוי תכורעת
,יקסלודוטס ןיר'תק ר"ד / קלאש הוולאמ תכורעתל העצה
[תילגנא] קלאש תחפשמל תברוקמ תונמא תינוירוטסיה  
   תיוושכע תיתונמא תוסחייתה

/ םע חצרו האוש תונמאל ילאוטריוה ןואיזומה
תטיסרבינוא ,םע חצרו האוש ידומילל זכרמה  
[תילגנא] הטוסנימ  
[תילגנא] ינבלוא תטיסרבינוא / תשרומו תודע
[תילגנא] תונמאל ליווסקונ ןואיזומ / תשרומו תודע
   רותסמ תומוקמו תואטג ,תונחמ

[תירבע] תעד / השרו וטג רתא
[תירבע] ןיזרט תיבו חטמ / ןיזרטב תויהל
[תינלופו תילגנא] ץיוושוא
[תיתפרצ] יסנארד
/ הנבוק וטג לש תרתסנה הירוטסיהה
[תילגנא] ב"הרא לש האושה ןואיזומ  
[תילגנא] סקנילטטש ,םואלפ ןייבטור ילריש תכירעב /'זדול
[תילגנא] [ןילאמ] ןלכמב סנאטסיזרהו םיחולישה ןואיזומ
[תילגנא] ןסוג-ןזואהטואמ
[תילגנא] לטנזיו ןועמש זכרמ / השרו וטג
[תינמרגו תידרפס ,תידנלוה ,תילגנא] קנארפ הנא תיב
-לנויצנה תונברק רכזל ימואלה ןואיזומה
[תינמרגו תילגנא] הינמרגב םזילאיצוס  
[תיתפרצו תילגנא] ירפ קא'צו לטאש טנסניו / םיחכשנ תונחמ
   םילוצינ תויודע

[תילגנא] יוניליא לש יגולונכטה ןוכמה / האושה תולוק
[תילגנא] ןהכ ידו'ג תכירעב / האושהו םישנ
/ האושהמ תויודעל ףונוטרופ ןויכרא
[תילגנא] ליי תטיסרבינוא  
/ Voice Vision: האוש ילוצינ לש הפ לעב תויודע
[תילגנא] ןגישימ תטיסרבינוא  
   האושה תשחכהל תודגנתה

[תילגנא] "רוכזנ" טקיורפ
[תילגנא] הצמשה דגנ הגילה
/ Holocaust on Trial - האושה טפשמ
[תילגנא] NOVA Online  
[תילגנא] ירומא תטיסרבינוא / האושה תשחכה טפשמ
[תילגנא] האושה לש הירוטסיהה טקיורפ
םיצאנה י"ע םעה חצר לע םיידועית תורוקמ
[תיתפרצו תילגנא] טוהרגניפ לשימ תכירעב / ותשחכה לעו  
   םירחא םינווקמ תורוקמ

[תירבע] IOL / האוש
[תירבע] ענענ / האוש
[תילגנא] About.com ,גרבנזור רפינ'ג תכירעב / האושה
[תילגנא] Yahoo / האושה
[תילגנא] Maven / האושה
[תילגנא] ןוסרקיד דיוד תכירעב / האוש
,רוניד זכרמ / האושה לע דומיל תורוקמ
[תילגנא] תירבעה הטיסרבינואה  
[תילגנא] סיירליפ לא תכירעב / האושה תורפס
   
 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע