םרבע םע םיתמעתמ םינמא

גרבנזור הנינפ ר"ד :תאמ
תונמאה תרצוא
תואטגה ימחול תיב


:םיניינעה ןכות
רלוא דוד
רביש-ןמרביל הלא
הטיקסמ הד ונאוב סקמ

לש עינמה חוכה םימיל ויה החצנההו ןורכיזה
ריאשהל אל ,םות דע רפסל העובשה .םילוצינה
[...] הידדצ לכמ המיאה תא ףיקהל ,החונז הניפ
העובשב בייחתה לוצינהש תורעוב תויודע
[1].ןתוא בותכלהד ונאוב סקמו רלוא דוד ,רביש-ןמרביל הלא םינמאה לש םהיכרד
,רלוא ,ןילרב תדילי רביש-ןמרביל :בלטצהל ויה תורומא אל הטיקסמ
,םדרטסמא דילי ,הטיקסמ הד ונאובו סיראפב ררוגתהש השרוומ רגהמ
תוערואמ םלוא .דנלוהב ולש תיעבטה הביבסב לעפו דמל ,יחש
תורמל .םמצעל ודעייש הזמ הנוש לרוג השולשל וביתכה הירוטסיהה
:תיגרט שגפמ תדוקנ לרוגה םהל ןמיז ,והער תא שיא וריכה אל םהש
דדומתה ,ובשומ םוקממ דחא לכו ,ודרש ,ץיוושואל וחלוש םינמאה תשולש
לש תיטמוארטהו תררמצמה היווחה םע תילאודיווידניאו תידוחיי ךרדב
ורבע םע תמעתה םינמאהמ דחא לכשכ ,הדמשהה הנחמב תוומהו םייחה
.ןמזה ריצ לע הנוש תדוקנב
רלוא דוד

ץיוושואב ודומקרדנוז לש ותודע

.תופי תוינמאל הימדקאב דמל םש ,השרווב 1902 תנשב דלונ רלוא דוד
ולא םירעב גיצהו ,ןילרבלו (קסנדג) גיצנאדל רבע הרשע-שש ןב ותויהב
,תיתונמאה ותריציב רלוא ךישמה הינמרגב .ותריצי ירפ ,ץע יספדה
םיטרסה תיישעתל תוזרכו תורואפת בצעמו לספמ ,רייצמ אוהשכ
לש םינושארה םירושעב התיהש ,סיראפל רגיה 1923 תנשב .תימוקמה
ררוגתה הפוקתה ינב םינמאהמ םיברכ .תונמאה לש הּכֶמ םירשעה האמה
תוזרכו תושובלת ,תורואפת בצעמכ דבע ותייחמלו סנראפנומ עבורב
דיחיה ונב דלונ םש ,סיראפ ירברפמ דחאל רקע ויאושינ םע .עונלוקל
ליחל רלוא סייגתה הינשה םלועה תמחלמ ץורפב .(1930) רדנסכלא
.סיראפל רזחו ,ררחוש תפרצ תסובת םעו ,יתפרצה םילגרהוררוגתהש םידוהיה לע םיבר םידוצמ ומייקתה המחלמה תפוקתב
הנחמל חלשנו רלוא דוד רצענ ,1943 ראורבפב ךרענש הזבו ,תפרצב
,"ץיוושוא לש אובמה רדח" םג הנוכש הנחמ — סיראפ ירברפבש ,יסנארד
םג חלוש םייעובשכ רחאל ןכאו ,וב םיאולכה בור וחלוש וילא דעיה םש לע
.הז הנחמל רלואותטילש — םיברה וירושיכ לע הלהנהה ישנא ודמע ץיוושואב
ינבל םיבתכמ בותכל והושקבו ,ולש רויצה ןורשכו תובר תופשב
,רחא דיקפת .םיאנ םירויאב וולו הפי היפרגילקב ובתכנש ,םהיתוחפשמ
ירדחל רדח ותרגסמבש - ודנמוקרדנוז היה וילע לטוהש ,ררמצמו רזכא
ומכ םינמרגה לש תוירזכאה ישעמב תופצל ול רשפאתה ךכו ,םיזגה
תוקידב לש הלתמאב תינימ תוללעתהו ,בהזה יניש ףוסיא ,זגב התמה
.תויאופרןפואבו תונקיידב ,דיעהל ןוצרה םע תונחמה םלועמ אצי רלוא דוד
לחה תפרצבש ותיבל ותרזח םע דימ .הווחו הארש המ לכ לע ,ילאוזיוו
.היפצל תושק תחא אל ןהש תוריציב ,ץלחנ הנממ תפותה תא רזחשל

רתוי להקה תא תוחוד רלוא דוד לש ויתוריציש הארנ
ףידעי הפוצה עודמ ןיבהל השק הז ןיא .ותוא תוכשומ רשאמ
ומב האר רלוא דודש המ לע לכתסהלמ ענמהלו וטבמ טיסהל
דוד .ונממ ופרה אל םלועמ רשא תוארמ ,ץיוושואב ויניע
לכ תא האר רשא םלועב דיחיה ןמאה אוה רלוא
קר שפיחו ונורכזב קר רזענ אוה ויתוריציב [...] תוארמה
.תירסומ הבוח ויבגל היה [הז] [...]תמאה רחא
[2][3] ,דלפסרלק 'זרס ןטפשמהו ןוירוטסיהה ידי לע ובתכנ ולא םירבד
,םיצאנה יעשפ דועיתו האושה תונברק תחצנהל וייח שידקהש
.רוביצב ןגיצהלו רלוא דוד תוריצי תא תולגל ןושארה היה רשאו

הפריה אלש אשונב זוחא רלוא רומאכ היה ךליאו 1945 תנשמ
רשק שי ידכב אל .הווחש תירזכאה היווהל תילאוזיוו תודע תריצי :ונממ
תא וז תוסנרפמ םייתשה רשאכ -דועתו תודע םילימה ןיב תירבעה הפשב
אלש ,רלוא לש ויתוריציב רורב ןפואב תוארל ןתינ הזה רשקה תא .וז
תא ףסונ רואב הריאמה ,תישיאה ותודע תא דיעהל ךכבו דעתלמ לדח
.האושה תפוקת לש תיביטקלוקהו תירוטסיהה היווהה
ס"סה ישנא תמועל הנחמה יאולכ


תויומדה םה ס"סה ישנאשכ םינושה תוארמה תא רלוא ראתמ תחא אל
,ילאודיווידניא ןויפא ךות ,רורבב םיראותמ םינמרגהו שי .תויטננימודה
תוהזל השק םיתיעלשכ ,תימינונאו הדיחא הסמכ םיארנ תונברוקה וליאו
ס"ס שיא ,2681 ילאיזומ .סמ ,םידעוצ םיריסא] םהלש םינפה יוות תא
םהו ,2673 ילאיזומ .סמ היצקלס ,2682 ילאיזומ .סמ ,תודוקפ קלחמ
.[2655 ילאיזומ .סמ ,חורבל וסינ

לש יוהיזה םע תמועמה םיריצעה לש הז ימינונא רואיתב
,ןברקל חצור ןיב תשגדומו הרורב הנחבה קר אל רלוא רצוי ,םיחצרמה
טפשמב יוהיזל תודעכ ,יוהיז רדסמבכ ,רוריבב םיצאנה תא חיצנמ םג אלא
.הירוטסיהה

לכ ילב ,חצרה תריז לא הפוצה סנכומ רלוא לש ויתוריצי תועצמאב
,םיילטורב תומילא ישעמל םידע ונא .תוארמה תא ךכרל ןמאה דצמ ןויסנ
הז תוחוכ ךרעמב .הנגה יעצמא לכ לוטנו םינוא רסחכ ןברקה גצומ םהב
ולשמ דוחיי לעב םדא היהש ,ריסאה .הנוילעה לע ימ לש ודי ןיטולחל רורב
ותיווה ינממס לכמ לטרוע - םידחפו תופיאש ,תוקושת ,תונוצר
אוה .ןווכמב השטשוט ותוהז .ירודיס רפסמב רמוה ומש .תמדוקה
-הדה ךילהת .רתוה םמדש "םייוצר יתלב" לש ןומהמ טרפל ךפה
לכ הז םדא-אלב תושעל היצמיטיגל סגלקל תתל ןווכ היצזימוה
.תעדה לע הלועה הלווע השעמ

בערה


םייח תויחל המחלמה תצורמב דמל םדאה
,והומכ לוחזל ,והומכ לוכאל ,םייח לעב לש
ךב ןתונ ןואמיצה .דיל אבה לכמ ףוטחל
דחפה ,תרחא השלוח בערה ,השלוח
לצאנה םג ףוסבלו ,ךתמוק תא ףפושמ
בונגל ידכ ויתועברא לע לחוז םדאבש
[4] .עגרל םדרנש ורבחמ םחל תסורפ


ךותמ .שפנה תאו ףוגה תא שילחה אוה .עובק היוול ןב היה בערה
הארונה הקוצמה יכ םידמל ונא ,דלפלפא ןורהא לש וז ומכ ,תובר תויודע
,תחא אל ,םג אלא ,םיבר םיינפוג םירוסיי םדאל המרג קר אל ,וזה
תוראותמ ןהב תובר תוריציל םידע ונא .ולש ירסומה דוקה תא התניש
ריסאה תא םיאולכה םינחוב וב ,םחל רקיעב ,ןוזמ תקולח לש תונצס
תוניועבו תונדשחב ,הביאב ,םחלה תוסורפ ךותיח לע הנוממ היהש
וא ,ןוזמה ,רמולכ .רתוי לבקי רחאה אמש םיששוח םהשכ ,תרכינ
תודידי גגופמ ,םירוצעה ןיב חתמ תריציל תחא אל םרוג ,ורדעה
.ויח םהב םישקה םייחה תוביסנב םיבושח הכ ויהש ,תוילאילגלוקו

תחא .ןוזמב םירושקה םינוש םיטקפסא ויתודובעב חיצנמ רלוא
,(2688 ילאיזומ .סמ) תושדח תוריצע הגיצמ תוריציה
ןה ותוא ,תיזכרמה לכואה תנמ היהש ,קרמ תותוש/תולכוא
הווא יכ ןייצל ןיינעמ .םילכ רדעהב ,הרעקהמ ןירשימב תומגול
3-ב ץיוושואב האלכנש תינמא ,(Ewa Gabanyi) ינאבאג
הנש חול ארקנש תונומת םובלא הנחמב הרצי ,[5]1943 לירפאב
בכרומה ,םובלאה . (Kalendarz wspomnien) תונורכז לש
יפוא ילעב םבורש , (18x10 'מס ) םידמימ ינטק םירויצ 22-מ
םירזומ םייח ילעב ,םייטסילאירוס םיפשנ - יטסטנפ-ילרטאית
םושיר ותוגירחב טלוב ולא תוריצי עקר לע .תויטוזקא תורואפתו
בותיכב הוולמה ,תלכוא םיריסאה ידמב האולכ ראתמה יטסילרוטנ
(Zjada pierwsz zupk lagrowa) הנחמה קרמ הנושאר םעפ
ץיוושואב הנושארה המחה החוראה תא ,רמולכ .1942 לירפאב 72 : ךראותמו
האלכנ זאמ תועובש השולש רחאל קר ינאבג הלביק
תיטסילאיר תיארנ הרואכלש הנומת עודמ ןבומ .ץיוושואב
.םזילאירוסה םוחתל תונחמה םלועב הקישמ ,ןיטולחל

תויגארטה תואצותהמו ,ןוזמה תקוצממ עבונה רחא טקפסא
ילאיזומ .סמ) םישנל לכוא הריציב רלוא ראתמ ,הנממ עובנל תולולעש
ןוזמ תליבח לית רדגל רבעמ קרוז ומצע רלוא ראותמ הריציב. (2663
האור וניא שיאש רומשל ,חיגשמכ שמשמ רחא ריסאשכ ,תואולכ םישנל
םע ,(Achtung) "בל ומיש" רורמת רדגה לע .ותלקלקב ורבח תא
תא הנכיס רדגל הברקהש יד אל .תוומ תנכס ןמסמה — תמ תלוגלוג
שנועהש ,רומח הכ אטח התיה ,ןוזמה תחרבהש אלא ,הילא םיברקתמה
ןיטולחל המלענ אל תוישונאה תדימ תאז לכבו .תוומ תחא אל היה וילע
בותיכב ריבסמ אוה ,ןמאה לש ושאר לע הפחירש הנכסה תורמל .הנחמב
תנמ לע ,תואולכה רובע לכוא...ס"סה ילייחמ יתבנג :וישעמ תא הריציב
,תוינויח ילעב וארנש םיריסאש עדי רלוא .םוירוטמרקב ןתוא הארא אלש
ןיד רזג תייחדל תחא אל וכז ,ינרצי םדא חככ םלצנל היה ןתינש ולאכ
וייח תא ןכיס ,תופרשמה יוניפב םג קסעוהש ןמאה .םוירוטמרקב תוומה
ןתיא שגפי אלש דבלבו ,תואולכה תוריסאל ותחרבהבו ןוזמה תבנגב ולש
.םוירוטמרקה דיל רתוי רחואמ

תא תולכוא תובערומה תוריסאה תושדחה תוריצעה תריציב
ןממסמ ןתוא לטרעל םיסנמ ךכב ,לכוא ילכ רדעהב הרעקהמ רשיה קרמה
תטלבומ ,םישנל לכוא ,הינשה הריציב ,תוברת ינבו םדא ינב לש ףסונ
ךילהתב ,סומרל וצרש תונוכת ןתוא — תוילאיגלוקה ,תוישונאה
.םיאולכה לע הפכנש תומהבתהה


תיתד תונלבוס


,םירבג ,םישנ — הנחמב רישעה ישונאה ספיספה תא רלוא גיצמ ויתוריציב
,תופרשמה ןשבכל םידעוימ םלוכשכ — םירצונו םידוהי ,תוקונית ,םידלי
.םש םייחה לע דבכ לצ ליטה ןליצש

,תיתד-ןיבה לרוגה תופתוש תא תושיגדמ תוטעמ אל תוריצי
.סמ) ...םג םילותקו , (2660 ילאיזומ .סמ) ברו רמוכ ןה תוטלובהשכ
הליפת (2691 ילאיזומ .סמ) םוניהיגל תבכרב , (2661ילאיזומ .סמ
סמ) ידוהיה םעה תדמשהו (2687 ילאיזומ .סמ) אתווצב
.(2675 ילאיזומ

הרוצב תוגציימ םוניהיגל תבכרו אתווצב הליפת תוריציה יתש
יתשל ףתושמ הליפת ללח תראתמ תחאה :לרוגה תווחא תא תיטסלפ
תופרשמה עקר לעשכ — בלצו ושי לש הנוקיא דצב דוד ןגמ — תותדה
םידמוע הינשה הריציב .תיתד תוחיתפו תונלבוס ,ינוריא ןפואב ,תוחרופ
םישומח ס"ס ישנא םירמוש הילע ,םיחלושמ תרייש שארב רמוכו בר
-ןיב הווחא .לכל הרורב תיפוסה ותנחתש ,ינתמיא רטק עקרבו ,םימילאו
.יגארט לרוגל םיפתוש תווחא ראשה ןיב איה וז תיתד

םג רלוא רצוי הנחמב םייחה לש היווההמ תוחוקלה תוריצי דצל
ירפס ילילג הריציה זכרמב .ידוהיה םעה תדמשה ומכ תוילובמיס תוריצי
לש הנוקיאו בלצ ,םיירצונ הליפת ירפס םדילו ,תילטו ןיליפת ,הרות
,םוירוטמרקה ןשבכמ תואצויה שא תובהל ,עקרב .ושי לש ומא — הנודמה
תולכל תדמוע שאה .תישממ הדחכה תנכסב תותדה ילמס תא תודימעמ
לכ תא דימשהל תמייאמה שא ,האנש לש ,ףורט לש שא יהוז — לכה תא
.יברעמה םלועה לש תירצונ-ודוהיה תוברתה יכרע

םג אלא םדאה ינב לש תירזכאה הדמשהה לע קר אל ןנוקמ ןמאה
תיתוברת תשרומ .תישונאה חורה לש הדחכהה ןויסינו םזילזנווה לע
,םימחר תרסח ,תירזכא המטשמ לש תובהלב הלוע ןימוי תקיתעו הרישע
.ןברוחו סרה לש רבדמ ,ןויאו הממש הירחא ריתוהל הסנמש


תונברקה תוימינונא לע

"תולובחת"בו תוקינכטב שמתשמ אוה .ידמימ דח ןמא וניא רלוא
אוהו .רואיתל ןתינ וניא ,ילסקודרפ ןפואבש ,רבד ראתל תונוש תויתונמא
,םיימינונא םיריצעה ,רומאכ תוריציהמ קלחב .םיסקודרפב שמתשמ ןכא
:תורצויה תא ןאכ ךפוה רלוא .ןומהכ ,הסמכ םיראותמ םה .תוהז לכ ירסח
ינב ,םילייחה ,םיצאנה ינומה תא הלומעתה ירואיתב תוארל םילגרומ ונא
סייוגמה םינפ לוטנו רידא ןומהכ תונושה תורצעה לש ברה להקהו רעונה
תוריציב ."ךשוחה ינב"ב ישילשה ךיירה תוסייג לש "שדוקה תמחלמ"ל
םיידמימ-דחה ,םיימרופינואה ,םינומהה .ןווכמ ךופיה השענ רלוא
,ףסונ דמימ ןמאה ףיסומ ךכב .םיריצעה רואיתל םישמשמ םייטקלפהו
ויה םיצאנה לש תורידאה תוסמה .תירבקמה היווהל ,םכחותמ ,ינוריא
תוארהל םדא ינב ינוילימל המרגש תינחצרו הליעי הדמשה תנוכמל
,ילאודיווידניא ךוישו םינפ ירסח תונברק לש הסמכ - םתומכ הרואכל
אלב ,הבצמו רבק אלל ,ינומהו ימינונא תחא אל היה םתומ םג רשאכ
תא וכפה שונאה םלצ תא ודביאש ולא .רטפנל קנעומה ןורחא דובכה
.תוהזו םש ילוטנל םהיתונברק


תונברקה תוזח לע

םייומידה רצואמ חוקל וקלח ,ןווגמ יתונמא ינולימ רצואב שמתשמ רלוא
ושמישו יטסילאיצוס-לנויצנה רטשמה ידי לע ועבטוה רשא םיפיטואירטסה
ויה "ןוילעה עזגה" ישנא ,םתטישל .םהלש תינעזגה הלומעתב םתוא
תוריציב .תוינווי תולילאכ תוכשומו תובוטח םישנהו םיירירשו םיפי םירבג
עלקמ הנק לומ הדליו םא (2693 ילאיזומ .סמ) הנורחאה הקנהה ומכ
ריכזהל םייושעה םיילאוזיו םייומידב שמתשמ רלוא (2690 ילאיזומ .סמ)
.ולא תוישנ תויומד

תוכיישכו "תונוונמ"כ תיצאנה םלועה תסיפת יפ לע ובשחנש ,תואולכה
תויומדהמ ןיטולחל תונוש תוארהל תורומא ויה ,תוחנה עזגה ינבל
אוה ,תויפיצל דוגינב ,תיטתסא הרוצב ןתוא ראתמ רלואשכ םלוא .תויראה
ךפהל אלא ,הלומעת תונמא רדגב ןניא ולא תוריצי ןכש .ינוריא ךופיה רצוי
לש תונברקה ינוילממ דחא ידי לע בתכנש רתסלפ בתכ תושמשמ ןה
חיצנמ אוה ולא םירואתב .תינחצרו התיסמ הלומעת התוא
תונברקל ויהש םרט ,רבעב וארנש יפכ ,תונברקה ,םישנה תא
.תינחצרה תינעזגה האנשה

תוינקחש לש םייומיד ולא תויומדב לופיטה ריכזמ הרקמב אל
תמוסרפ יטלש רויצב ותסנרפל קסע המחלמה ינפלש ,ןמאה .עונלוק
רואתל םימדוקה וייחב ותוא שמישש םייומידה םלוע תא ריבעמ ,םיטרסל
תא ודעתב ולא םייומיד ובלשב .םיצאנה וילע ופכש "םיירגוסב" םייחה
תרוכזת ןיעמ ,רבעב וייח חרואל םוקמ הארמ רצוי אוה םיצאנה תועווז
ועטק ,הפוריאב םיאולכה םיריצעה ינוילימ ייח ומכ ,הנחמב וייח יכ ךכל
.תילמרונ היווה לש ףצר תומילאב


םוידמבש רסמה

.רחב הב תדחוימה דועתה ךרדל רשקתמ ןמאה שמתשמ וב םוידמה
ושענש תוריציכ - ינושאר םוידמב ,עונצ טמרופב םייושע רלוא לש וימושיר
.תונחמבו תואטגב ושענש תונמאה תוריצימ קלחל המודב ,רוסחמ יאנתב
םימושיר ,השעמל .שחרתמה תא ואלכב חיצנמה ריסא לש ןמוי ןיעמ והז
הז םוידמב תעדומה ותריחבבשכ ,ץיוושוא תפותמ רלוא רזחשכ ושענ ולא
םלוא ."םש" אוה וליאכ ומצע תא ןמאה שח וייח לכש רוריבב תוארל ןתינ
ךרדב ךישממ אוה .ןמאה לש תפסונ הרימא םג הנשי וז הריחב םצעב
םידוקב שמתשמ אוה ויתוריצימ רכינ קלחב ,רומאכ .תילסקודרפה ורואית
םלוא .ירטילטוטה רטשמה לש הלומעתה תונמא תא ושמישש םייתונמא
וא םידמימ ילודג ןמש ירויצב בור יפ לע היושע התיה וז תונמאש דועב
הב "בתוכ" םלוא המוד ןושלב שמתשמ רלואש ירה ילטנמונומ לוסיפב
תונברקה תא שמיש רשא עונצ םוידמ - רתוי םיימיטניא טמרופבו םוידמב
. תונחמב םירוסאו םיאולכ םתויהב

ןתינ אל רורחשה םע םג םלוא ,המחלמה תא דרש רומאכ רלוא
,תוארמה תא קוחמל דוע רשפא היה אל ,הרוחא לגלגה תא ריזחהל היה
.דעתמ-דעכ בושו בוש חיצנה םתוא


רביש-ןמרביל הלא

האושה תפוקתב תינמאה לעתא ילע ךישחה רשאו ירוענב יתיארו יתשגרהש המ לכ
םירבדה לכל היאר תדעכ ,ירויצב אטבל יתיסינ ,ימלוע
לכ ןיא יתעדל יכ ,דבלב לד ןויסנ אלא הז ןיא .וללה םיארונה
תא תרחא יוטיב תרוצ לכב וא ,רויצב אטבל תורשפא
[6].ונילע ורבעש תועווזהרבשה תיווח תא הימושיר תועצמאב עיבהל תינמאה לש התונקפס תורמל
םיבלושמ וב ,שגרמ יתונמא דועת תרצוי איה ,התחפשמו איה התווחש
ךפוה ,טרפה רופיסשכ ,הלודג הליהק לש ולאב הייח תורוק םירוזשו
.דעל ודחכנ םקלחש םייחו תוברת לש תורוד גציימל


תחפשמל ,ןילרבב 1927 תנשב הדלונ (ןמרביל תיבל) רביש הלא
בוזעל 1938-ב וצלאנ םה םאה לש ינלופה האצומ לשב .תססובמ םירחוס
.םאה תחפשמ בשומ םוקמ ,(Bendin) ןידנבל ורקעו ,הינמרג תא
וטגל תבחרומה החפשמה ינב ורבעוה הינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
,םירוהה — החפשמה הדרי ,הנורחאה היצקאב ,1943 טסוגואב .ימוקמה
הפשאה זגראל תחתמ םדי לע רפחנש רוב — אובחמל - היחא ןואלו הלא
,הרשע שולשה ןב ,(Leo) ואל ידי לע םהל קפוס םנוזמ .םתיבל ךומסב
,תיבה לש תרשה היהש ,ינלופ ידי לע ןכו ,תיבל תולילב בנגתהל גהנש
לאשנ דחא םוי .םיפסונ םיינויח םיכרצמ אובחמל איבהו וייח תא ןכיסש
תא ריגסהל ברסשמו ,אובחמה דיל וישעמ רשפל ס"ס שיא ידי ינלופה
וניא אובחמהש באה ןיבה תאז רואל .תוומל הארנכ ,הכוה ,החפשמה
דע וטגב ויח םה .םינמרגל םמצע וריגסהו ואצי החפשמה ינבו ,רתוי חוטב
,םירבגהמ םישנה ודרפוה םש ,ץיוושואל וחלוש זאו 1943 רבמצדל
,המיאו הרשע-ששה תב ,הלא וליאו תופרשמל דימ וחלוש םינורחאהשכ
יכ םינמרגל עדונ ןמזה ךלהמב .תשומחתל תשורח תיבב הדובעל וחלשנ
,םדי לע וקפוסש רויצ ירמוחב ,רייצל השקבתה איהו ,תרייצמ הלא
תוכזב .םימולצת יפ לע רקיעב ,תיזחב ופסנ םקלח ,םיבורק לש תואנקויד
.םיאולכה ראש לשמ רתוי חבושמ ןוזמ תונמב תבהו םאה וכז ולא םירויצ
הנחמל ואבוה ןה ."תוומה דעצמ"ב קלח המיאו הלא וחקל ,1945 ראוניב
קירבסנוור לש ןיוול הנחמ היהש (Neustadt) טאטשוינ
שפחל ןילופל רוזחל וטילחהו 1945 יאמב וררחוש ,(Ravensbruck)
גרבמורב — שוגריבל ועיגה םייתשה .החפשמ יבורק
,הלעבל היהיש ימ םע הלא השגפנ םש ,(Bromberg — Bydgoszcz)
ואצי "החירבה" ןוגרא תועצמאב .ינלופה אבצב ידוהי ןיצק ,רביש לאונמע
.לארשיל ךישמהל וויק םשמ ,ןכנימ דילש םירוקע הנחמל ועיגהו ןילופ תא
,ץראה יפוחב םיטירבה ידי לע הספתנ ,וגילפה הב "טכה ןב" תיינא
הנחמב הנשכ רחאל ,1948 לירפאב .ןיסירפקב הנחמל ורבעוה היעסונו
.םתיב תא ועבק םש ,הפיחל תיפוס ועיגה ,רצעמה


ץקה וק לע םייחה


תודעור םידיב ...ירורחשל ךומס ידי לע הרזחוש הנומת לכ
.ינאו ימא סנב קר ונאצי ונממ םוניהיגה תא רזחשל יתלחתה
לקה עזעזמה ירבעמ ירויצ יוליג לכ יכ יתשגרה
טא טא יב הרזח ,יתובשחמ ךלהמ לע תמייוסמ הדימב תורמל ,םויה לש םלועבו תושונאב הנומאה
ינב יפלכו יפלכ ירזכא ךכ לכ היה לומתאהש
[7] ...ימע


םיראתמה - ץקה וק לע םייחה ,םימושירה השולשו םיעשת תרדס תא
ןילופב רביש-ןמרביל הלא הלחה ,המחלמה ךלהמב החפשמה ייח תא
הל עייסי יתונמאה ןקרופה יכ הוויקש ,הלעב דודיעבו תמזויב ,(1945)
ולא תוריצי .הפיחב ,1948-ב המייס רוזחמה תא .ןואכדהמ ררחתשהל
,םידודנ ,הריקע התווחש הריעצ הרענ לש םיירט תונורכז לש ירפ ןניה
ןוסאה תא ללוגמ "רוזחמ"ה .תוברתו החפשמ ןדבואו רותסמב םייח
.האושה תפוקתב רתוי תיללכ הידגרטמ קלחכ ,החפשמה לש יטרפה

רותסמב םייחה


,הסונמב היח לש םייחכ ,רותסמב םייחה אוה םייטמוארטה םיקרפה דחא
:הדיעה המצע תינמאהש יפכ .תוומל התוא םיפדורה ינפמ תששוחש


דגנל דימת תוומה ,רחא אובחמ םוי לכ ,ףדרנ התא םוי לכ
1943 טסוגואב 1-הו ילויב 31 ןיבש הלילב .םייניעה
רבכ תרכומה הקעצהמו תוללימ ,יכבמ ,תוירימ ונררועתה
הפופש הצירב רצחה תאתוצחל ונחלצה ."הצוחה םידוהי"
.הפשא זגראל תחתמ רבק ןימ היה הז .ונאובחמ לא עיגהלו
ונלוכ — הנקזה יתדודו ינא ,ןטקה יחא ,ימא ,יבא
םוקמ היה ךכ קר יכ ,תופופכ םייכרבב ,םיפופש ונבשי
םתוא םיחלשמו םידוהיה תא םיפסוא דציכ ונעמש .ונלוכל
[8].םידלי יכבו תוירי דה ונעמש,םימושיר רפסמב תינמאה הלעמ וללה תושקה תושוחתה תא
יא תמחמ חתמ ,יארונ דחפמ לחה - תושגרה םלוס לכ תא םיריבעמה
רוכינו תורז תשוחת — לכמ רתוי ילוא השקה השוחתל דעו תואדווה
אובחמ .ונממ ולשונ התעו ,ונממ קלח ויה םושלש לומת דועש ,םלועמ
ילאיזומ .סמ) אובחמ ;(2537 ילאיזומ סמ) אובחמ .סמ;) (2538 ילאיזומ
ארונה םויאה (2532 ילאיזומ סמ) .םיאבחומ םידלי שופיח-ו (2539)
ינפמ אוה רביש-ןמרביל תנייצמש יפכ ,לכמ

זגרא יכרח ךרד טבמה ,הלגתנ אמש הארונה היפיצה
[9] ...קלח ונל ןיא הבש םילוחכה םיימשה תסיפ לא הפשאה:תומלועה ינש תא תיטסלפ הרוצב תתמעמ איה ולא תוריציב
םייפגמ ילוענ ,םיבור םע םילייחמ בכרומה ,םילאה ,ןוציחה םלועה
— םיאבחתמה ,םתמועל .םהישאר לע תונגמה ,תודסק ייוטעו תורמוסמ
םיפושח ,תוניפב םיצווכמ ,ןגמ לכ ילוטנ ,םידלי רקיעבו םישנ ,םירבג
ילאוזיוה יומידה .םייוליג תובקעב הוולתמה השינעלו ,םיעובק םישופיחל
,ןיסולכואה תוצובק יתש ןיב ,תומלועה ינש ןיבש לדבהה תא םיצעמ
לש המצועה חכונל ,הפירחמ טלקמה ישקבמ לש םינואה רסוח תשוחתשכ
.ס"סה ישנא

ןיב ןוזיאה רסח תומיעה תא הרורב הרוצב החיצנמ רביש-ןמרביל
דוצמב היחכ םיצווכתמה םישנאה ןיב ,הררשו שפוח ייחל םייתרתחמ םייח
תינקנש המצוע ןיב ,םינדוכמ םיבורב םהירחא םירתה ולאל םהיתוניפב
םילד םיעצמאב ,שיש טעמה תא רומשל יגארטה ןויסנה ןיבו עורזה חכב
.םיקפסמ אל בור יפ לעו ,םיטעומו

רורב יוטיב אצומ שדחה רדסה ,ןיטולחל םידרפומ וללה תומלועה
םיחילצמ םיצאנה ;הטמל םירתתסמהו הלעמל ס"סה ישנא וב םימושירב
םיכייש םניאש ,"םירחאה"ו ,ןוילעה עזגה םה — םתרות תא ןאכ םשייל
תא רוטפל העינמ לכ ןיאש ,םיתוחנ םייח ילעבל םילושמה ,הז יליע עזגל
.םתחתמ םיאצמנ ,םהמ םלועה

ינב םע התווחש תושקה תושוחתה תא תינמאה הריבעמ ךכ
יחפל תחתמ הרכנש רובב רפסמ תועובש וררוגתהש תעב ,התחפשמ
תושיגנ תורשפא לכ םהל ןיא ,םתיבמ םידעצ קחרמ םתויה תורמל .לבזה
תושוחתל רבעמ .דוצמ םוקמ אלא ,טלקמ דוע וניא תיבהש םושמ ,וילא
תחת ,שדחה םלועה לש ונקויד תא תטטרשמ איה ,וללה תוישיאה
רותבו ,םתטישל ,"םדא-תת" לשו ןוילע עזג לש םלוע — יצאנה שוביכה
.המדאה ינפל תחתמ אוה ,עוערהו ,ינמזה ,םטלקמ םוקמ םג ,ולאכש

ןוזמו בער


םייחב תוקסועה תובר תונצס תראתמ רביש-ןמרביל םג ,רלואל המודב
םיסקטה תא תראתמ איה :ןוזמב תוקסוע ןהמ רכינ קלחשכ ,תוומה לצב
דבכה בערהש ישונאה רודרדהו תובילעה תאו הליכאל םירושקה םינושה
ילאיזומ .סמ) ,קרמ תקולח ;(2569 ילאיזומ .סמ) ,הפק תאישנ.םרוג
,ילאיזומ .סמ) ,לכוא שופיח ,בער ; 2571 ילאיזומ . סמ ,הליכא ; (2570
.(2575 ,ילאיזומ .סמ) ,םחל תבנג ,בער ו ;(2573

רוריבב תרכינ ,ןאכ םג ,רותסמה ייח תא תוראתמה תוריציבכ
שארב .תוריציב דואמ תיטסלפ הרוצב תראותמה ,"תידמעמה" הקולחה
תקולח) הדיפקב יושע הרעשו רדוסמ שובל תלעב ס"ס תשא תדמוע
עוציב לע תיארחאש הריסא ,ופאקה — ךוותב :(2570 ילאיזומ .סמ ,ק רמ
הדורו ,דיקפתל רתי תונמאנ הניגפמ תחא אלש, לעממ תוארוהה
תונורחאה .(2569 ילאיזומ .סמ ,הפק תאישנ). תואולכב תוירזכאב
תודמוע ןה .תוריסאה ןה ,םיבלכה רשאמ רתוי תוחינז ,תובישחה םלוסב
ןקוידה יוותב ןיחבהל תחא אל השק ,רלואל המודבשכ ,תיפוסניא הרושב
,תוהז תרסח ,תימינונא הסמכ תוראותמ ןה .ןהלש םיילאודיווידניאה
לע ,רתוי דוע תטלוב יולבה ןשובל תובילע .ןהלש לד קרמה תנמל תוכחמ
.ס"סה תשא לש תרדוסמה התעפוה עקר
:רביש-ןמרביל תבתוכ קרמ תקולח סקט לע


וניא קרמה .בלכה םעטי םדוק .םידוהיה ולבקי םינורחא
[10].ונחנא תובער יכ, םיעט אוה ונל .ול םיעט.הומכ ןיעמ תירזכאל םויקה תמחלמ תא ךפוה תימצמה בערה
תא הגיצמ ,רביש-ןמרבילש ירה ,תוירדילוס לש םיטקפסא גיצמ רלוא םא
ןוזמ םיבנוג םה ,ינוריא ןפואבשכ ,ןוזמה יבנג תא — עבטמה לש ינשה ןפה
.םהייח תא םינכסמ םה השעמה םצעב ךא ,דורשל תנמ לע

תחא םחל תסורפ .הרידנ העפות םניא הלילב םחל יבנוג
תועש המכ לכ .תועש עבראו םירשעל קיפסהל םיבייח קרמ טעמו
,היהי ךכ דימת אל לבא .רקובה דע םחלה קיפסי ןעמל ,הסיגנ
םיעדוי םהש ףא ,םיבער םיבנג הכישחב םיבבותסמ ףירצב יכ
[11] .םיבולעה םהייחב םלשל וכרטצי ,וספתי םאשהיווההמ קלח ןה ןאכ תוראותמה ולא ומכ תוידרוסבא תועפות
.ףקות לכ ןיא ןויגיהה יקוחל וב םלועב םייח לש תימוי-םויה


תוומה לצב םייחה


לצב םייחה תא רביש-ןמרביל תראתמ ירט ןיידע ןורכזהשכ
םיעפשומ םוי-םוי ייח לש םינוש םיטנמלא .תונשעמה תובוראה
תסנכומ םישנה תצובק רשאכ .תוומל תידימתה הברקהמ חרכהב
:הל רסמנ (2554 ילאיזומ .סמ ,ףירצב) ואנקריבב ןהלש םירוגמה ףירצלםירוגמה ,הנישה רדח — ןכלש היחמה םוקמ ןאכ'
תא הנוממה ונל הארמ הלא םילימב '.ותומת םג ןאכ !לכואהו
,תמהוזמ הכימש תחנומ הז רוחב .ונלש שגרדה תא ,ףירצה
םישגרדה ןיב .הטלע יצחב יורש קולבה .ונתששל קיפסהל תבייחה
,ואנקריבב םישנה הנחמ והז .םירצ םיליבש שי
.ץיוושוא זוכירה הנחמל ךייש
[12]לכ אלב ,תואולכה תופפוצמ םהילע ,םישגרדה תומוק ירואת
ןיא .תיפוסניא איה הנומתה .השק השוחת הפוצל םינקמ ,ןמצעל תויטרפ
תורוש תוכלוהו תוכשמנ ורבעל ,ףירצה הצק תא תוארל תורשפא
תואולכה תויומד .תואולכה לש הייחמה יבחרמ תא םיווהמה ,םישגרדה
ירסח םינפב ,הפצרה לא ,הטמ תולכתסמ ןלוכ .הספוקכ םינידרסכ תוארנ
הנכהו המדקה ןיעמ םיווהמ םיפופצה םישגרדה .הווקת אללו תוינויח
.תוראותמה םישנהמ תובר לש ןלרוג תנמ היהיש ינומהה תוומל תעזעזמ

לש םזילאודה תא תראתמה ,רתויב תוירבקמה תוריציה תחא
.(2560 ילאיזומ .סמ) תוריחל ךרדה איה תוומל הבורק תונכשב םייחה
,שונא םלצ ןדבאו לעשו דעצ לכ לע ברואה תוומה ,םישקה האילכה יאנת
ילוא — ולא לכמ חורבל הרטמב .שואיי ידיל םישנא תחא אל ואיבהש םה
,טלמהל םיאולכ םיסנמ ,םירחא םיברכ ,םהבתהל םידמוע םהש ששחהמ
תוומ איה תילמשחה רדגה רבעל הציר :שארמ עודי החירבה לרוגשכ
ריסאהש ךכב איה הזה טקאה הנקמש הדיחיה "תורח"ה .ידיימ ,חוטב
ןיב תולטלטה דוע אל .יעמשמ דחו יפוס ןפואב ולרוג תא עבוקש אוה ומצע
.לכמ השקכ םיראתמ םיאולכהמ םיברש בצמ — הווקתו שואיי

םמצע תא וררחש םה .תלמשוחמה רדגה לא וצר םיבר םיריסא
,םייח תאלמ הרענ התיה הרשע ששה תב יתדידי .םתומב
ךותמ הצרפ ,םייחה תאלמו הפיה הקנה [...] קוחצ לכל הנכומ דימת
אל רבכ איה ךא ,יתיכבו יתחרצ .רדגה לא הצרו ילש הרושה
[13] .יתוא העמשםינומהה


ןולדחו שואי ,םידודנ לש םינוש םיטביה תופקשמה תוינומה תונצס
.סמ ) אשמה ןורקב (2542 ילאיזומ .סמ) םיחולישה תוריציב תוראותמ
רביש-ןמרביל .(2585 ילאיזומ .סמ) תוומה תדעצ-ו (2545) ילאיזומ
םג ךכ ךותבו והנשמל דחא םוקממ םישנאה תסמ תקתעה תא תדעתמ
תוארנ תויומדה םיחולישב ;םירבוע םהש היצזינמוה-הדה ךילהת תא
םדאה ינומה תלבוה .םינומהה תואנקויד םע רשק לכ ןיא הפוצלו ,ןבגמ
ןורקב תבקונ הרוצב תינמאה הגיצמש יפכ ,תישונא אל תופיפצב תישענ
,תבכר ןורק םיסלכאמ תוקוניתו םישנ םע תחא הפיפכב םינקז .אשמה
בחרמ" ומצעל אוצמל ,החלצה אלב ,הסנמ דחא לכ תשאונ הרוצבשכ
תולוק תא הנורפע תועצמאב ריבעהל החילצמ רביש-ןמרביל ."היחמ
הנקמ ךכבו ,םישאוימהו םידחופמה םיטבמה תא ,המיאה תואירקו יכבה
לש יאר תנומת ןיעמ הווהמ ,תוומה דעצמ .עוזעזו המצוע השקה הנצסל
תואטגמו תונחממ וא ,םהיתבמ םישנאה ולבוה הנושארב םא .םיחולישה
דעצמבש ירה — "?ןאל" הלאשה תעמשנ עקרבשכ ,זוכירה הנחמל םינוש
המחלמה .1945 ראוני אוה ןמזה .הכופהה ךרדה תא םישוע םה תוומה
וילייחו הסובת ינפב דמוע "םינשה ףלא ןב ךיירה" אבצ .םייתסהל תדמוע
םדאה ירבש תא הרזח םמיע םיחקול םהשכ ,הינמרגל הרזח םיגוסנ
רעשמ תאצוי תיפוסניאה הריישה .תונחמה ימיאב דומעל וחילצהש
אלא ,םבגמ םיאולכה תא םיאור ונא בוש .םיניוזמ םילייחב הוולמ ,הנחמה
ריסאה ירפסמ תא םהידמ לע םיאשונ םה ,םיחולישה תנומתמ הנושב
תרדסכ ונממ םיאצוי הנחמל ואבוהש תוילאודיווידניאה תויומדה .םהלש
רבכ לשוכש ימ שי ;תינומהה הדמשהה תנוכממ ולצנ סנ ךרדבש םירפסמ
תוילאיגלוקב ,ופתכ לע םתוא אשונ אולכ-תימעו ,עסמה תליחתב
תמצוע .תיחשהל החילצה אל הנחמה ייח תוירזכאש ,תוירדילוסבו
אל .ןכותמ הלועה םייאמה טקשב איה תוומה דעצמו םיחולישה תוריציה
תומהבה ןורקב תפפוצמה הסמה לש המיאה תואירק ןאכ "תועמשנ"
.הדירחמו תבקונ הממד אלא — הנחמל תלבומו

תיביטקלוקל תישיאה היווחה ןיב


תא - יטרפה ןברוחהו סרהה תא םיפקשמ רביש-ןמרביל ימושירמ םיבר
םייחהו ץיוושואל םיחולישה תא ,רותסמב םייחל הפי הלע אלש ןויסנה
איה ,הריעצ הרענכ התווחש ,תוישיאה תויוסנתהה ירואית דצב .םש
תאו ,םידוהיב התשענש היצזינומדה תא — תיביטקלוק היווה החיצנמ
.תינחורהו תיסיפה םעה תדמשה

תעב ידוהיל םיגעולבו ,(2514 ילאיזומ .סמ) רקש תלומעתב
יומידה בוציע ךילהת תא החיצנמ תינמאה (2515 ילאיזומ .סמ) הליפת
תילט םע םידוהי הגיצמ איה ןושארב .להקה תעדותב ידוהיה לש ילילשה
ס"ס ישנא ינשה םושירב .םלצ םהינפלשכ ,קשנ ילכ םיזחוא ,תיציצ
יפכ ,תומייובמ תונצס ןניה םייתשה .ללפתמ תילט שובל ידוהיל םיגעולה
ובחתנ םהידיל .הצובקב דומעל הפכנ םידוהי לע" :תינמאה הריבסמש
םיחלוש םימולצתה תא .םתוא םימלצמ ךכ .םיניכסו די ינומיר ,םיבור
וליאו ," 'םתוא לסחל שיו םידרמתמ םידוהיה' :הרעה ףורצב ןילרבל
ררועל ידכ ללפתהל םידוהי םיחירכמ" :אוה ינשה םושירב הנצסל רבסהה
[14]."םהב םיפוצב קוחצ

,םידונמל םידוהיה תכיפהל המרתש ,תיביסנטניא הלומעת התוא
ךילהתה תא תראתמ רביש-ןמרביל .םלוסיח ךילהתל העייסש איה
םירפס תפרשב ,םייתוברתהו םיינחורה םיסכנה תדחכה לש ינטלומיסה
תויארב .תיסיפה הדמשה לש תומליאה תויודעהו ,(2502 ילאיזומ .סמ)
תיפוסוליפ ,תינרות תוגה ,הפי תורפס לש תורצוא (2568 ילאיזומ .סמ)
םג אלא ,םירצויה תא קר אל ןייאל הרטמב ,דקומה לע םילעומ ,תיעדמו
תופרשנ הרות רפס תליגמו ך"נתה דצל .הרבחלו תושונאל םתמורת תא
דיורפ דנומגיז לש םהירקחמו גיווצ ןפטסו הנייה ךירנייה לש םהיתוריצי
תוברתה תריזמ םתמורת תא תוחמל ןויסנב ,ןייטשנייא טרבלאו
הדמשהה ידירש תא תינמאה הגיצמ ,םילודגה תומשה דצל .תיברעמה
רתונש המ לכש ,הרושהמ םיחרזא לש ,תוימינונא ,תוימוימוי תויומד לש
םתומ לא םתוא ווילו םהייחב םתוא ושמישש ,םיישיאה םהירזיבא םה
.יתורירשה


,םיילענ ,םירודכ ,תובוב ,םיקית ,הליפת ירודיס
העורז ךרדה .תונומת ,הפוריא תוצרא לכמ םינוכרד
הבוב הצמיא הטועפ וזיא .שונא בל םעפ וחמישש ,םיצפח
אוה .דוע םעופ וניא בלה ?ןטקה הביל לא וז
.ואנקריב רעי לש דיסה רובב קורז
[15],הלש השקה היפרגויבה ןמ ,טרפה ךותמ תאצוי רביש-ןמרביל
םייחמ יתגרדהה רבעמה .יביטקלוקה ןורכזה לש םייללכ םילמסל תרבועו
,םירושימ ינשב היתוריציב םיראותמ יפוסה ןויאל דעו םייביטמרונ
וב שמשמ ורופסו ,היליהקב טרפ וניה ,ינאה .והנשמב ךמות דחאהשכ
תידוהיה הירוטסהב ילובמס טנמלאכו ,ינדיחי-ישיא רופיסכ תינמז
.האושה תפוקתב


הטיקסמ הד ונאוב (רייאמ) סקמ,הנחמה ירעש לא ונילגר תא ונררג םיאל םידעצב
םיהות םיטבמ ונחלשו םידחופמ ונביבס ונלכתסה
המכ ונעספו זוע ונרזא ךכ רחא .והער לא שיא
תביבס תא תוארל וניצר [...] .הנחמל ץוחמ תועיספ
.םיישפוח םישנא לש םהיניעב הנושאר םעפ הנחמה
אל ןיידעו ,ונמצעל ונרמאו ונרזחו ונרמא 'תוריח'
הלימ ונרמא תובר םימעפ .הלמה לש הקמעל ונדרי
הלטינש דע ,הילע ונמלח ןהבש וללה םינשה לכ וז
לא הרדח אל התושממ .התועמשמ הנממ
[16] .ונתעדות


הד ונאוב סקמ היה דנלוהל ושלפ םיצאנה םישבוכה רשאכ
תונחמל וחלוש ותחפשמ ינבו אוה .וכרד תישארב ריעצ ןמא הטיקסמ
וקוסיעב ךישמהו דנלוהל רזח ,דרשש הטיקסמו ,ופסנ םבור ,זוכיר
םע דדומתהל דציכ הלאשב דקמתה וינפל ודמעש םיישקה דחא .יתונמאה
תמאב םאה ?"שפוח"ה תא תויחל ךיא ,זוכירה תונחמ רחאל םייחה
םייח ,תוומה לצב םייחה - וז תיזכרמ היעב םע ?תונחמהמ "םיררחתשמ"
דדומתהל ןמאה הסינ - הפוקת התואמ תונורכזב תויביסנטניאב םיוולמה
.תונמאה תועצמאב םג

.תידוהי החפשמל ,1913 תנשב םדרטסמאב דלונ הטיקסמ
ינוגסס םוקמ היהש ,ריעבש ידוהיה עבורב וילע הרבע ותודלי
תכירכ היה וביבחתו תידוהיה הליהקב דבע ויבא .םייח קקושו
,החפשמב תיזכרמה תומדה התיהש ,םאה .םיקיתע םירפס
ליגב ךרעש רוקיב תובקעב .תונמאב ןינעתהל הידלי תא הדדוע
הלמג ,"םואיזומסקייר" יתוכלמה ידנלוהה ןואיזומב ,הרשע-שש
ידומיל תא .וידודמ דחאל המודב ,רייצל ךופהל הטלחהה ובילב
ותוא התכיז ותונייטצהו ",תויונמאל הימדקא"ב ךישמה תונמאה
אל הטיקסמ .(Prix de Rome) "אמור סרפ" תיתרקויה הגלימב
,ינילוסומ לש ורטשמ תחת התיהש ,תיטסישפה אמורב חונב שח
.יפרג בוציע דומלל לחהו ותיבל רזח תועובש רפסמ לש תוהש רחאלו


ןנכת ,ליעפ ינויצל הטיקסמ ךפה תוימשיטנאה תורבגתה עקר לע
תרשכה" תצובקב תיאלקח הדובעל ומצע רישכה ףאו לארשי-ץראל תולעל
גנוי הד טבזילא תא שגפ םש ,(Einzel-Hachshara Deventer) "רטנווד
.ותייערל 1938 תנשב התיהש (Elisabeth de Jong, Beppie) ,(יפב)
ןכמ רחאל םימי השימח .דנלוהל הינמרג תואבצ ושלפ 1940 יאמל 10-ב
םידוהיה דגנ תוינידמהו ינמרג שוביכ חטשל הכפה ,דנלוה הענכנ
השולש רחאל .רותסמב תויחל ורבע הירוהו ותייער ,הטיקסמ .הרמחוה
ידנלוה תרתחמ ליעפ לש ותסיפת תובקעב ,ולגתה םה םישדוח רשע
23-ב וחלושו ורצענ החפשמה ינב .םהלש רותסמה םוקמ ןייוצ וסקנפבש
.םיזגה יאתל וחלוש ותייער ירוה .ואנקריב-ץיוושואל 1943 טסוגואב
היה ורורחש םע .םיפסונ תונחמבו ץיוושואב היפכ תודובעב דבע הטיקסמ
םילוח תיבב םישדוח רפסמ ךשמ זפשוא אוהו ער יכב יתואירבה ובצמ
,ותייער תא אצמ םש ,םדרטסמאל רזח 1945 רבמבונב .(Linz) ץנילב
,ותחפשמ ינב ראש .ויחאמ דחא תאו םייאופר םייוסינ ושענ הפוגבש
ואצמ ,ןוירהב התיהש (Kitty) יטיק ןהיניב ,תויחא יתשו םיחא ינש ,וירוה
.ואנקריב-ץיוושואב םתומ

הטיקסמו ,גוזה ינב ןיב םיסחיה ורערעתה המחלמה רחאל
םחלו לארשיל עיגה אוה .הילטיאב ,תפרצב םיכורא םישדוח ררוגתה
1966 תנשבו בוש אשינ ,דנלוהל רזח ןכמ רחאל .תואמצעה תמחלמב
.התפסנש הבוהאה ותוחא םש לע הארקנש ,יטיק ותב הדלונ


רבעה םע תודדומתה


וילע רבע רשא תא ראתלו ורבע םע דדומתהל ןמאה הסינ המחלמה רחאל
םיאשונ לש בחר חווטב תורוזש תונחמה םלועמ ויתויווחשכ ,ותחפשמ לעו
טייוסמה רבעה תא בלשל ןויסנ ןיעמ ,םמוד עבטו תואנקויד ,ףונ ירואית
תא ראתמ רסוימהו שיגרה ןמאה .םנוקיתכ םייח לש היווה םע
.סמ) ץיוושואמ הבישה רחאל ןמאה לש ימצעה ונקויד
,םלועה חכונל תורועפה תולודגה םייניעהשכ ,(1644 ילאיזומ )
םייחה תא ליחתהל ךיא - הכובמהו הייהתה תא תופקשמ
.שדחמ

םלוע תואיצמ תא תויביטרוגיפו תוטשפומ תוריציב חיצנמ ןמאה
הנבמה תא חיצנמ אוה .םקתשהל הסנמ אוה ויתוברוח לעש ,תונחמה
תירטמואג היציזופמוקב (1645 ילאיזומ .סמ) הנחמב םיפירצ - םהלש
םיזגה יאתל רות םירויצה דמצב םהבש תיגרטה היווהה תאו ,תננגוסמו
.לוכה תא םימתוחה , (1631 ילאיזומ . סמ ;1622 ילאיזומ .סמ)

הנורחאה ןכרדב םישנ תצובק ןמאה ראתמ םיזגה יאתל רותה ירויצ גוזב
ןוירהב תאצמנש ,הרושבש הנושארה ,רחאבו דליב תוולמ ןה דחאב
,ביצי אל סיסב לע תודמוע ןה .היתועורזב קונית הקיזחמ ,םדקתמ
תא םדקמה ןשעב הרוקמש ןכתיש ,הליה ןיעמב םיפופא ןהישארו
.תושודק לש יפוא ןהל הנקמה ,ןהינפ

— ןמאה לש תיתחפשמה היפרגויבה לע םיססובמה ,ולא םירויצב
תלטרועמ ,םישנ תצובק ראתמ אוה - ץיוושואב ויתויחאו ומא תתמה
עשי רסוח למסמ אלא תינימ-תיטורא הזימר לכ ללושמ םורעהשכ - לכמ
םיכרע םג וטטומתה ובש ,רערועמה ,תוביציה רסח םלועה .טלחומ
ןהידליל ןגמל תויהל תוהמאה לש תורשפאה רסוח - םייסיסב-םיינושאר
ןהילגרלש ביצי אלה סיסבהשכ ,םירורב םייטסלפ םיעצמאב םיעבומ
תויומדה .עמשמ יתרת ןהילגרל תחתמ תטמשנה עקרקה תא למסמ
יווק תועצמאב תוראותמ ןה ;ןהלש םזילאודיווידניאהמ תועקפומ
רבעמ ."השיא לכ"כ תוארנו ,ןתוישנ תא םישיגדמה ,םיבע ראתמ
.וחצרנש םישנה ינוילמ תא תולמסמ ןה ,תוגציימ ןהש יטרפה הרקמל
— דיתעה רוד תדמשה לע םג םידמל תורהה םישנהו םידליה ירואתמ
איה הדמשהה .ןהיתוהמא םחרב אצמנש וא ,דלונ רבכש הז
,הז רזכא תוומ םע דדומתהל השק הטיקסמל םלוא .תילאטוט
תויומדה תא תוליהה תועצמאב ךפוה אוה ,המחנל ןויסנ ןיעמבו
.תונמאה תוכזב ולו ,דעל קוקח ןרכזש ,תושודקל תוישנה

היפרתכ רבעה םע תודדומתה


ירחא המ ךא [...] רחא והשמ התיה תוחכפתהה תיווח
לחיימ וניא שיא יכ ריכהל וחכונש םישנא ויה ?רורחשה
הנוש יכ אצמ ויתומולח םוי אובבש ימל ול יוא [...] םהל
הלעש רשפא !ושפנ וילא הפסכנ רשא לכמ הז םוי אוה
וחור יניעב ותוא הארש תיבה לא עסנו תילמשח לע
תושעל קקותשה רשאכ ,ןומעפה לע ץחלו ,םינש ךשמב
תא חותפל היה רומאש םדאה הנהו ,תומולח יפלאב
.[...] םלועל םש דוע היהי אלו םש היה אל ,תלדה

ןהב התיה הנכסש [...] דוסי תויווח יתש ויה
ובושב הבזכאהו תורירמה :ררחושמה ריסאה לש ויפואל
םהב לקתנש ,םירבד המכו המכ .םימדוקה םייחה לא
וריע לא רזחש םדא .תורירמ וב וליטה ,ואצומ ריעב
תוצילמבו םייפתכ דונמב קר םש והומדק םיבר תומוקמבו
,ומצע תא לואשלו תורירמ אלמתהל היה הטונ ,תושודנ
[17].וילע רבעש המ לכב הסנתה המ םשל
,הביבסה םע שגפמהו ,התיבה הרזחה ,תוחכפתהה תויווח לע בתוכ ךכ
ומצעב ,לקנארפ רוטקיוו ,רטאיכיספה ,תרכונמו הרזל תכפוה תחא אלש
,היפארתוגול — השדח תישפנ לופיט תרוצ עיצהשכ ,ץיוושוא לוצינ
רבע הטיקסמ .םדאה ייח לש רתוי הלענ תועמשמ רחא שופיחב תקסועה
םיסחיה ושבתשה ותרזח םע ,רומאכ ;לקנארפ ראתמש וזל המוד היווח
ןואכד שח ,וייח תא םקשל ויתונויסנ תורמלו ופסנ ויריקי בור ,ותייער םע
ותוא ואיבה ,ךועדל ברסמה ,ךשמתמה לבאהו תונורכזה אשמ .ךשמתמ
תובקעב .ושפנב די םישל הסינ 1907 תנשבו ,הוקת רסוח לש השוחתל
רטאיכיספ ,(Dr Bastiaans) סניאטסב ר"ד לש ותאפרמב זפשוא תאז
ילוצינ םורדניס"מ םילבוסה םישנאב תינשדח לופיט תרוצ חתיפש ידנלוה
רצי לופיטה ךלהמב .יד.סא.לאב שומיש תועצמאב -"זוכירה-תונחמ
תיתונמא הפשב ראתמ אוהשכ ,רבעה תויווח תא תופקשמה תובר תוריצי
ןתינ אלש תא ,םילמסב הרישעו טעמ תטייוסמ ,הזע תוינועבצב ,תדחוימ
.םילימב עיבהל

םייביטקלוק םילמס


ינב םהיניב— תונברקב תודקמתמ םוקישה ךילהתב רייצש תונומתהמ קלח
תוידוחיי תויומד רשאכ ,היצזינמוה-הד לש ךילהת םירבועה ,ותחפשמ
אצומ הז .יתרטשמ יוהיז רדסמ םיריכזמה תונקוידל וא ,םירפסמל תוכפוה
(1642ab ילאיזומ .סמ) ?וניתורענל וללוע םה המ תוריציב קהבומ יוטיב
תויביטרוגיפה תויומדה .(1629 ילאיזומ .סמ) ...ודרש רשא םירפסמהו
תרדסל - םדו רשב םישנאמ .םיננגוסמו םיידמימ-וד םייומידל תוכפוה
םיעצמאב השענש ,רכונמה ,ינומהה חצרה תונברקל ,ףיצר רדסב תורפס
.תיתיישעת תוליעיבו םיינכימ ,םייגולונכט

תומדב םייביטקלוק םילמסו תויווח גוצייב לפטל רזוח הטיקסמ
אוה ירקמ אלשכ ,(1634 ילאיזומ .סמ) "םינוילימה תשש" השיא
יאתל רותב םישנה תא הבוציעב הריכזמ תיפיטיכראה השיאהש
םירויצה דמצ לש ,הרקה ,ההכה תוינועבצהמ הנושבש .םיזגה
.םייתועמשמ תורוצו םיעבצ לש ןווגמב היושע הנומתה ,םדוקה
,הנטב לע תאצמנה ,זיקרוטו לופא ,לוגסב היושעה 6 הרפסה
תוינועבצב רייוצמה ישנה הזחה ;רבוע תייומד תילריפס העונתב
,תומודאה השיאה ינרופצו קוריו דורוו ,בוהצ — "תיתודלי"
לש יומיד םירצוי ולא לכ — הרפסה לש ןותחתה הקלחב תוזחואה
.הפוקתהמ תופסונ תוריציב עיפויו רוזחיש ,ינועבצ רפרפ


רפרפהו יטיק ותוחא ,ןמאה םא


,היצזינמוה-הד ,(1623 ילאיזומ .סמ) ץיוושואל העיגהב יטיק יתוחא
םע םיזגה אתב םאו (1619 ילאיזומ .סמ) ץיוושואל העיגהב יטיק יתוחא
,הרהה יטיק .תימויקה היווהה תווצק ינש םניה (1643 ילאיזומ .סמ) רפרפ
רודה תא םג אלא ,הטיקסמ לש הבוהאה ותוחא תא קר תגציימ הניא
לש יוושכעה ולוסיח קר וניא ינומהה גרהה .המחרב תאשונ איה ותוא ,אבה
תוריציה יתשב .םיאבה תורודה לש םג אלא ,ותוברתו ותשרומ לע ,םע
-הדה ךילהת תא םג ןמאה ראתמ ,ץיוושואל תוחאה תעגה תא תוראתמה
העיגהב יטיק יתוחאב םדו רשב השיאמ ;הילע רבעש היצזינמוה
תכפוה איה ,םימח םיעבצב תראותמה (1623 ילאיזומ .סמ) ץיוושואל
וב ןיחבהל ןתינש דיחיה ישונאה טנמלאהש ,תיטובור ,תינכימ תומדל
-הד רויצה תוינועבצ .הדמשה תנוכמב סרגנכ הארנה ,רבועה אוה רוריבב
,הרקה (1619 ילאיזומ .סמ) ץיוושואל העיגהב יטיק יתוחא ,היצזינמוה
אל םגו דלונ אלש הנבו יטיק .תרכונמהו תינכימה השוחתה תא המיצעמ
.חצרה תיישעת לש ינומה רוציי ספמ קלחל ,םיינגרוא םירוצימ וכפה ,דלווי

שיגר יתונמא יוטיב אצומ הטיקסמ תא דואמ דירטמש ,הז אשונ
תמעמ ןמאה .(1630a-c ילאיזומ .סמ) ץיוושואב הזופרומטמ ןוכיטפירטב
.םיזגה יאתו תובכר - גרהה ןונגנמ םע - הקוניתו תוחאה - תונברקה תא
ירישכמ רקו יטמכס ןפואב םיראותמ םיישונאה הנדעהו תוכרה לומל
,וישעמ תועצמאב קר ראותמה ,חצורה ןיבל ןברקה ןיב תומיעה .חצרה
רוצי ותוא .רפרפ המחר-הנטב לע תזחואה ,יטיק רואיתב םג יוטיב אצומ
יפכ - רצק םייח ךשמ לעב םג וניה ,שפוחה תא למסמה ,גונעו ןידע ,ינועבצ
תוירוזחמ ןאכ ןיא ,רפרפהמ הנושבש אלא .ותחפשמ ינב לרוג היהש
רבעל המימשה הבוראב הלוע םאה וב רזכא םויס אלא - תושדחתהו
אמא רויצב םג עיפומ רפרפה .לאגאש תוריצי תא ריכזמה רויצב ,םיכאלמ
תוהמאה לכל" שדקומה ,(1643 ילאיזומ .סמ) רפרפ םע םיזגה אתב
,םאה לא תבהמ רבוע ,תולובג עדוי וניאש ,קמקמחה רפרפה ."וחצרנש
.םייתשל ףתושמה לרוגל למסכ

םישקבמה ,םירפרפ ידייצל העובק הרטמ שמשמ הפיה רפרפה
תיצמת תא הטיקסמ ריבעמ הזה יומידה תועצמאב .ותשרב ותוא דוכלל
תכפוהה היווה — הדחכהו הדיכל ,דוצמ :האושב ותחפשמ ינב לש היווהה
םלועב ומוקמ תא אצומ וניא אוה ,רפרפה וליאו .תיביטקלוקל תיטרפמ
.תופרשמה

    תועובש העבש הז
    [...] — ינא הפש
    [...] יתיאר אל הפ ינא רפרפ לבא
    םייח םניא םירפרפ יכ
    [18].וטגב
םייזכרמ םיביטומ


םלועמ רקיעב ךא ,םינוש תומלועמ םיחוקלה םייומידב שמתשמ הטיקסמ
יווקב תויושעה תויומדו םיעוצעצכ תוארנה תובכר ,םירפרפ .תודליה
אשונה םע ינוריא דוגינ רצוי אוה ךכבשכ ,םידלי ירויצבכ ,דבלב רוטנוק
תואיצמו םלוע תנומת בוציעל שמשמ הרואכל םימתה רואיתה .ראותמה
אקוד םידיגו רוע םרוק טייוסמהו ינומדה םלועה .םיירזכאו םייניצ
תובלל הצור וניא אוה .ןמאה רחב םהב םימכחותמהו םינדועמה םיעצמאב
,תחאה תומדה םע תוהדזהל וררועל אלא הפוצב העווז לש השוחת
.םינפהו םשה תרסח תינומהה הסמהמ קלחל תכפוה וזש ינפל ,תדדובה
םתוישיא תא תונברקל ריזחהלו ,היצזינמוה-הדה תא עיקפהל הצור אוה
.תימעפ-דחה

םיברה וירבח ול וגגחש רחאל המ ןמז ,2001 ראורבפב 5-ב
חיצנה תיתונמאה ותשרומב .הטיקסמ הד רטפנ ,88 תדלוה םוי תביסמ
םרכז םע תודדומתההשכ ,האושב םיפסינה לש םהיתורוק תא בושו בוש
.יטואכה סרההמ םידרושל ,םילוצינל הוקת לש רהוצ חותפל הרומא


רבד ףוסםיבלטצמ םיבר םיווק תאז לכבו ,םינוש תומלוע השולש ,םינמא השולש
.םהיתוריצי ןיב םיקישמו

ייחב םינוש םיבלש תוראתמ ןמרביל-רבישו רלוא לש םהיתודובע
- תוריצי לש הזכ יפוא ."תוומה תדעצ"ל דעו הנחמל העגההמ — םיאולכה
רכומ - םיריסאה ייחב םייזכרמ םיעוריא לש ףיצר דועית איבמה ןמוי ןיעמ
המודב .רורחשה רחאל רצק ןמז וא [19] םמצע תונחמב ושענש תוריצימ
תעב םימושיר 127 (Alfred Kantor) רוטנק דרפלא רצי רביש-ןמרבילל
היראוובש ףרודנגד םירוקעה הנחמב היהש
עיגה םשל ,(Deggedndorf, Bavaria displaced persons' camp)
תונחמהמ ויתונורכז תא תא ריינה לע הלעה םיישדוח ךשמבו ,1945 ילויב
[20].(Schwarzheide) הדייהצרוושו ץיוושוא ,ןיזרט — אלכנ םהב םינושה
הבשחמב הלעמ יטסלפה םוידמל תויווחה תרבעהב ידיימה קוסיעה
ףוגה תא תומהזמה תויווחהמ רהטיהל ןוצר ןיעמ ,"םידש שורג" והשזיא
.ןתינ רבדה םאב ,ןהמ ררחתשהלו שפנהו

םיאולכ רתויה תפוקתב יכ םמצע לע םידיעמ רביש-ןמרבילו רלוא
בותכל םינמרגה ידי לע ושקבתה םה ;ןורתיל יתונמאה םנורשכ היה
םהל םירקיה תואנקויד תא רייצל וא (רלוא) םירייואמ םיבתכמ םהיבורקל
םיתורש ןיגב טעמ ורפוש םהייח יאנת .(רביש-ןמרביל) םימוליצ יפ לע
.םירחאה לש םקלח תנמ היהש הזמ רתוי בוט ןוזמב אטבתהש רבד ,הלא
,םינמאל העייסש םג איה ,רוחשה תפוקתב רזעל םהל התיהש ,תונמאה
תא תודעתמה תוריציהשכ ,רתוי רחואמ הפוקתה תונורכז םע דדומתהל
ירויצ יוליג לכ יכ יתשגרה .יטופרת טקפא תולעב םג ןניה הזה ןמזה קרפ
הדיעה ",יתובשחמ ךלהמ לע תמייוסמ הדימב לקה עזעזמה ירבעמ
ירויצב קהבומ יוטיב אצומ יטיופרת טקפאכ הריציה .רביש-ןמרביל
תויווחה תא — רוד תונשכ רחאל — ןמז לש קחרמב הלעמה ,הטיקסמ
.רתוי רחואמ דמל ןהילע ,ותחפשמ ינב לע ורבעש וא ,הווחש תוררמצמה
יתונמא דוביע תוזחמהו תוארמה םירבוע ,ןמזה רבועש לככש תוארל ןתינ
הרוצב תוריבעמו ,דואמ תורישי ,רלואו רביש-ןמרביל לש תוריציה ;יטתסא
לש ויתוריצי וליאו ,גצייל םישקבמ םה התוא תואיצמה תא הרורבו הטוב
רורב אל םא ,וירויצמ קלחב .תוטשפומ תחא אלו רתוי תוננגוסמ ,הטיקסמ
לשמל ומכ — םירחא םימוחתל תוריציה תא ךיישל ןתינ ,אשונהו רשקהה
.פופה תונמאל הסחיל ןתינש ,םירפסמה תרדס רויצ

עדומב תושמשמו ,דואמ תורישי רלוא לש ויתוריציש ףא לע
יתונמא דוביעו ןונגס לש ךילהת תואיצמה תרבוע ולצא םגש ירה [21] ,דועתל
םיטנמלאהשכ ,תואנו תויטתסא תונועמה םישנה תויומד ויתוריציב .ןיינעמ
וב םלוא ,המיאה תשוחת תא היצזילאידיאהו הקיטתסאה ,ןודיעה לש
דמימ תונברקה תויומדל הנקמה ,ןמאה לש םזינמוהה לע דיעמ םג ןמזב
.שונא םלצ לע הרימש לש

םלרוגב ,הזמ הז רומאכ םינוש הטיקסמו רלוא ,רביש-ןמרביל
תיתועמשמ הפוקת התוא םלוא — ןכ רחאל םהייח תורוקבו המחלמה ינפל
תורמל .יחצנ םתוחב םתוישיא תא הברצש איה המחלמה תונש לש
דצל :םיפתושמ םינכמ רפסמ לע עיבצהל ןתינ ,השולשה ןיב םילדבהה
םיאולכה תנמ ויהש ,השינעהו תויוללעתהה ,בער ,תוירמוחה תוקוצמה
תישענה ,תיברעמה תוברתה יסכנ לש תינחורה הדמשהה םג תגצומ
תדחוימה תיתונמאה וכרדב טטרשמ םהמ דחא לכ ;תוירזכאבו םזילדנווב
,םיאולכה לש תימינונאה הסמ קלחל ךפוהה ינדיחיה אולכה ןקויד תא
רפש םא וא ןוילימה הששמ דחאל ,םינפ רסח ןומהל ,תעדוימ תומדמ
.ודרשש םירפסמה לע הנמנ אוה ולרוג רתוי וילע

,םייביטקלוק םילמסל םהיתוריציב םיכפוה םיישיאה תונורכזה
ןהו תוינדיחי ,תויטרפ תויומדכ ןה םהיתוחפשמ ינבו םינמאה תא םיגיצמה
תקלצה ,ועדגנש םישרושה תא תויחהל רשפא ןיא .םעמ ,היליהקמ קלחכ
עצפה םע דדומתהל םיסנמ ,םירחא םידרוש ומכ ,םינמאהו .הניעב תרתונ
.ולש וכרדב םמדמה

םויה אב םיררחושמה םיריסאה ןמ דחאו דחא לכל
לכב דמע ךיא — הנחמב ויתויווח לא רוחאל וטיבהב [...]
לכה ויניעב היה ובש ,ורורחש םוי ףוס-ףוס אבש םשכ .הלא
ויתויווח לכ ויניעב ויה ובש םויה אב םג ךכ ,הפי םולחכ
.תוהלב-םולחכ הנחמבש

התוא התיבה רזוחה םדאל איה תויווחה תגספ
בוש וקלחב לפנש לבסה לכ רחאלש ,האלפנ השגרה
[22].םיהולא ארומ תלוז — ארומ וילע ןיא
Footnotes

Aharon Appelfeld, "Survivors, Commemoration and Art," [1]
Bishvil Ha'zikaron, Yad Vashem, 24 p.6

Serge Klarsfeld, The Eye of a Witness: David Olere in the [2]
Sonderkommando at Auschwitz. The Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1989, p. 9.

1998 ראורבפב 19 ,תרבחמל בתכמב ,ןמאה לש ונב ,רלוא רדנסכלא 1[3]

4 'מע ,דלפלפא [4]

,(1918) היקבולסוכ'צ תדילי הידוהי ,(Ewa Gabanyi) ינאבאג הווא[5]
.4739 הריסא .סמ ,1943 לירפאב 3-ב ץיוושואב האלכנ
.אשונב וריבעהש עדימה לע ,Teresa Wrףblewski 'בג םוסרפה תלהנמלו Jerzy Wrףblewski ןואיזומה להנמל תודוהל ינוצרב .Archives of the Auschitz-Birkernau State Museum ,ואנקריב-ץיוושוא ןואיזומ ןויכרא לש ףסואהמ קלח אוה ,1944 תנשב ץיוושואב ושענש ,('מס 18x10) םידמימ ינטק םירויצ 22-מ בכרומה,( Kalendarz wspomnien?) תונורכז לש הנש חול םובלאה

.(תישילש הספדה) 1997 ,תואטגה ימחול תיב .ץקה וק לע םייחה .רביש-ןמרביל הלא[6]

.םש ,רביש-ןמרביל[7]

.94 'מע ,רביש-ןמרביל[8]

.םש ,רביש-ןמרביל[9]

.80 'מע ,רביש-ןמרביל[10]

.85 'מע ,רביש-ןמרביל[11]

.64 'מע ,רביש-ןמרביל [12]

.70 'מע ,רביש-ןמרביל[13]

.24 ,23 'מע ,רביש-ןמרביל[14]

.78 'מע ,םש ,רביש-ןמרביל [15]

.םזילאיצנטסיזקאה לא תוומה תונחממ — היפרתוגולל אובמ :תועמשמ שפחמ םדאה .לקנארפ רוטקיו [16]
.111 'מע ,הרשע-תחא הספדה ,1981 ,ביבא לת ,ריבד .(Victor E. Frankl. Mans' Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy)

.114, 115 'מע ,לקנארפ [17]

ןמדירפ לופ ,"רפרפה"[18]
.1942-1944 טדאטשניזרט ידלי לש םירישו םירויצ:ב .33 'מע ,1966 ,ביבא לת ,םילעופ תירפסו תשרומ

:לשמל ומכ ,ילרוטקירק-יטסירומוה
יפוא ילעב םהיניב ,ולאכ םינמוי רפסמ ושענ תפרצב (Gurs) סרוג הנחמב [19]
; Horst Rosenthal. Mickey au camp de Gurs, 1942.; La Journיe d'un hיbergי, camp de Gurs, 1942. Collection Musיe de la Shoah, Paris ;

Liesel Flesenthal. Gurs 1941. Collection of Leo Baeck Institute, New York. See: Pnina Rosenberg. L'art des indיsirables: l'art dans les camps d'internement franחais. L'Harmattan, Paris, 2002, pp.

168524.סמ ץיוושוא ריסא ,רוטנק דרפלא[20]
The Book of Alfred Kantor. McGrow Hill, New York, 1971

ץיוושואב םיזגה יאת לש םמויקל תויודעכ רלוא לש ויתוריציב רזענ ,(2000 ןודנול) ,(Irving-Lipstadt) [21]
טאטשפיל-גניווריא טפשמב (defence) הנגהה םעטמ החמומ דעכ שמישש (expert witness - Robert Jan van Pelt) טלפ ןו ןאי טרבור ןוירוטסיהה .תיטפשמ תודעכ םג ושמיש רלוא לש ויתוריצי
Robert Jan van Pelt. The Case for Auschwitz: Evidence from the Irving Trial,
Indiana University Press, 2002.

.(תישילש הספדה) 1997 ,תואטגה ימחול תיב .ץקה וק לע םייחה .רביש-ןמרביל הלא[22]


 


מדריך למורה

פעילויות לתלמיד

מקורות מידע